Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systematisch overleg plaats tussen de procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, de burgemeesters van de zone, de korpschef en de secretaris. Naast de vaste leden, kunnen steeds deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad. Het gaat om personen die omwille van hun activiteit een meerwaarde bieden naar aanleiding van bepaalde agendapunten.

De belangrijkste taak is de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan. Dat plan geldt voor vier jaar. Hierin staan de prioriteiten voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking.

Daarnaast staat de zonale veiligheidsraad in voor het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Om de 6 jaar maakt de politiezone een zonaal veiligheidsplan op dat geënt is op het nationaal veiligheidsplan maar verfijnd met lokale aandachtspunten. Aan de hand van objectieve gegevens verkregen via verschillende bronnen, wordt het beleid van de politiezone voor de komende zes jaar uitgeschreven.

Het jaarverslag is een overzicht van en verantwoording over de wijze waarop het zonaal veiligheidsplan werd uitgevoerd in het voorbije jaar.