Andere taken

Binnen onze politiezone hebben wij ons ook gespecialiseerd in verschillende domeinen.

 • Audiovisueel verhoor
  Onze politiezone maakt deel uit van het arrondissementeel netwerk audiovisueel verhoor. Twee leden van onze lokale recherche werden hiervoor speciaal opgeleid. Zij voeren de audiovisuele verhoren uit van minderjarigen als slachtoffer, getuige of verdachte.
 • Dienst wapens
  Is belast met het toezicht op de naleving van de wapenwetgeving. Bij onze wapendienst kan iedereen terecht met vragen over wapens, munitie en/of springstoffen.
 • Lokaal sporenteam
  Het belang van technische en wetenschappelijke vaststellingen in politionele en gerechtelijke onderzoeken wordt steeds groter. In onze zone werd een team van 9 leden opgeleid. Sedert 1/12/2014 kan dagelijks één van hen (beurtrol), tussen 8 en 17u, een lokaal sporenonderzoek voeren.
 • Milieupolitie
  De milieucel voert activiteiten uit die verband houden met de bescherming van het leefmilieu enerzijds en met toezicht op de organisatie van de ruimtelijke ordening anderzijds. Toezicht, acties en onderzoeken zijn gericht op geluidshinder, inbreuken op bescherming oppervlaktewateren, inbreuken op milieuvergunning en Vlaremwetgeving, inbreuken op afvalstoffendecreet, bouwovertredingen, … .
 • Psycho sociaal hulpverleningsnetwerk (PSH)
  Het PSH Grensleie is een samenwerkingsverband tussen onze politiezone en regionale overheids- en welzijnsdiensten. Er kan beroep gedaan worden op het PSH Grensleie bij grootschalige incidenten of noodsituaties voor de psychosociale opvang en de registratie van slachtoffers tijdens een crisisfase.
 • Als grenszone is ons korps ook belast met de uitzettingen van illegale vreemdelingen tussen België en Frankrijk in opdracht van de dienst vreemdelingenzaken. Wij staan ook in voor de overdracht van personen tussen de gerechtelijke overheden van België en Frankrijk (uitlevering).

Zo nodig verzekert de lokale politie ook sommige politietaken van federale aard. Dat kan gaan om de bewaking, het toezicht of de bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen. Ordehandhaving bij grote manifestaties of tijdens voetbalwedstrijden is daar een sprekend voorbeeld van.