Onze kerntaken

De lokale politie verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, … ) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen.

De kerntaken van de lokale politie zijn vermeld in een koninklijk besluit en ministeriële omzendbrief inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie. Dit KB en MO waarborgt binnen elke politiezone een minimale gelijkwaardige dienstverlening dienstverlening aan de bevolking. Op deze wijze bieden de korpsen van lokale politie aan de gehele bevolking van het land hetgeen men de 'minimale dienstverlening' noemt aan. Elke burger ongeacht waar hij zich bevindt, heeft recht op eenzelfde kwaliteitsvolle dienstverlening. Deze dienstverlening vertaalt zich in minstens 7 basisfuncties.

 • Wijkwerking
  Onze PZ is verdeeld in 20 wijken (10 in Menen, 8 in Wevelgem en 2 in Ledegem). Er zijn 20 wijkinspecteurs, 1 per wijk. [klik hier tool wijkinspecteurs] Wijkinspecteurs zijn verantwoordelijk voor duidelijk omschreven toezichts- en controletaken binnen hun wijk en staan daar in regelmatig en nauw contact met de plaatselijke bevolking.
 • Onthaal
  Er zijn 8 contactpunten verspreid over de 3 gemeenten van de politiezone, waarvan één permanent centraal contactpunt (Leopoldplein 12 te Menen). Zie voor meer details rubriek 'bereikbaarheid'. Wanneer iemand zich aan een contactpunt aanbiedt, is er daar politiepersoneel aanwezig (zie openingsuren) om de burger te onthalen en door te verwijzen of in contact te brengen met de bevoegde diensten binnen de politie.
 • Interventiepolitie
  Dagelijks patrouilleren permanent verschillende politieploegen op ons grondgebied om te beantwoorden aan elke dringende oproep. Andere ploegen worden ingezet om minder dringende of gespecialiseerde interventies uit te voeren. Patrouilles houden gericht toezicht in het kader van informatie en prioritaire veiligheidsfenomenen.
 • Politionele slachtofferbejegening
  Elk slachtoffer van een strafbaar feit moet adequate opvang en bijstand krijgen. De slachtofferbejegening wordt uitgevoerd samen met het politioneel slachtofferteam (PST). Dit team bestaat uit verschillende medewerkers die volgens een beurtrol ingezet kunnen worden. Dit kan opgeschaald worden bij rampen in het kader van nood- en interventieplanning. Het bieden van eerste opvang, het geven van correcte informatie en/of adequate doorverwijzing is onze taak naar de slachtoffers toe.
 • Lokale opsporingen en onderzoek
  Hieronder worden alle gevoerde gerechtelijke onderzoeken gecatalogeerd. Deze onderzoeken worden binnen de omschrijving van onze zone uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een magistraat. Deze basisfunctie wordt uitgeoefend door de lokale recherche maar ook deels door de wijk-, interventie-, sociale politie, … .
  Onze lokale recherche telt 15 onderzoekers en bestaat uit 3 teams
  • Diefstal | drugs
  • Fraude | radicalisering | zeden
  • Telefonie | computercrime
 • Handhaving van de openbare orde
  Dit houdt het beheersen van massabijeenkomsten op het grondgebied van de politiezone in zoals manifestaties, evenementen, markten, beurzen, … .
 • Verkeer
  Inzake naleving van verkeersregels worden preventieve en repressieve acties gevoerd. Het verkeer wordt geregeld in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit. Verkeersongevallen worden vastgesteld. Inzake mobiliteit en verkeersveiligheid verstrekken we advies aan de bevoegde overheden. Onze verkeerspolitie bestaat uit 8 leden. Naast controle- en toezichtstaken werken zij tal van acties uit in het domein verkeer: snelheid, (brom)fietscontrole, zwaar vervoer, alcohol en drugs in verkeer, dragen van beschermingsmiddelen, … .