Beleidsorganen

Ons politiebeleid wordt samen met externe en interne beleidsorganen bepaald.

Externe beleidsorganen

Ingevolge de wet van 7/12/1998 op de geïntegreerde politie werden in de politiezone volgende bestuursorganen in plaats gesteld

  • Het politiecollege oefent de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen omtrent de organisatie en het beheer van de politie uit
  • De politieraad is bevoegd voor de organisatie en het beheer van het politiekorps
  • De zonale veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden en het goedkeuren van het zonale veiligheidsplan en voor een systematisch overleg inzake de uitoefening van bestuurlijk en gerechtelijke politie

Interne beleidsorganen

Bij het tot stand komen, uitvoeren, opvolgen en evalueren van ons politiebeleid zijn een aantal interne beleidsorganen betrokken

  • Het managementteam (M-team), bestaande uit alle officieren-titularis en adviseurs
  • Het afstemmingsteam (A-team) bestaat uit leden M-team, midden-, basis- en burgerkader