Politieraad

De politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak.

Samenstelling van de politieraad

De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de drie gemeenteraden, waarbij het totale aantal leden bepaald is op basis van het bevolkingscijfer van de politiezone. Voor de politiezone Grensleie betekent dit 19 leden die als volgt zijn verdeeld : 8 leden uit Menen, 8 leden uit Wevelgem, 3 leden uit Ledegem. Klik hier voor de samenstelling van de politieraad

De burgemeesters (het politiecollege) maken van rechtswege deel uit van de politieraad. 
De korpschef woont de vergaderingen bij. De secretaris bereidt de zitting voor, stelt de agenda en de notulen op.

Werking van de politieraad

De politieraad komt in principe 5 keer per jaar bijeen. De zittingen vinden in principe elke 3de donderdag van de maand plaats.
De vergaderingen vinden steeds plaats in het politiehuis op het Leopoldplein 12 te Menen.

De vergaderingen zijn openbaar, uitgezonderd die agendapunten die in geheime zitting behandeld worden. De voorzitter van het politiecollege zit de vergaderingen voor. De agenda wordt vastgelegd in het politiecollege.

Bevoegdheden van de politieraad

In een meergemeentezone, zoals de PZ Grensleie, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. In concreto betreft het vooral de vaststelling van de begroting en de rekeningen, het vaststellen van de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden bij belangrijke investeringsdossiers, het vaststellen van de personeelsformatie en personeelsaangelegenheden (cfr.aanwervingen, benoemingen, bevorderingen,ontslagen). In de PZ Grensleie heeft de politieraad haar bevoegdheid voor aanwervingen overgedragen naar het politiecollege.

De raadsleden hebben het recht om de burgemeesters te interpelleren over de wijze waarop deze hun bevoegdheden uitoefenen.

De politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. Dit blijft de bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden.