Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van onze zone.

Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 is het 4de Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Grensleie.

Het Zonale Veiligheidsplan omvat het politiebeleid voor een periode van 4 jaar. Deze termijn is wettelijk vastgelegd. Toch is het geen statisch document. Als gedurende de termijn van 4 jaar nieuwe fenomenen opduiken of bepaalde fenomenen problematisch worden, wordt het politiebeleid daar aan aangepast.

Zo zal in de toekomst domiciliefraude en radicalisering worden opgenomen in het Zonale Veiligheidsplan.

Het opstellen van een dergelijk plan, vergt veel voorbereiding. Zo werd, voor wat de interne als externe scanning betreft, beroep gedaan op het beproefde procédé van het worldcafé. Evenwel werd vastgesteld dat de externe belangstelling niet overweldigend was. Daarentegen kon de lokale veiligheidsbevraging die werd uitgevoerd, wel rekenen op een grote respons.

Het resultaat deze scanning werd gebundeld in een criteriummatrix, en was niet echt verrassend : inbraken en verkeersveiligheid bleken de grootste bezorgdheden te zijn.

Op het vlak van de interne bedrijfsvoering, werd naast een interne worldcafé ook een risicoanalyse uitgevoerd conform de omzendbrief CP 3 inzake organisatiebeheersing en risicomanagement. Het resultaat hiervan zal vertaald worden in organisatiedoelstellingen waarbij alle geledingen van de organisatie hun bijdrage zullen dienen te leveren.

Ook nu weer dient dit ZVP een referentiekader en leidraad te zijn bij het streven naar veiligheid enerzijds en bij het verbeteren van de interne bedrijfsvoering anderzijds. Zoals in het verleden nemen we ons voor om de voortgang nauwgezet op te volgen en hierover te rapporteren niet allen aan onze overheden, maar ook intern de organisatie.

Er werd aldus geopteerd om te focussen op inbraken en verkeersveiligheid voor wat betreft de prioriteiten rond veiligheid en leefbaarheid en op het verantwoord ondernemen voor wat betreft de interne werking.

Doelstellingen binnen de interne werking zullen hun vertaalslag krijgen in jaarplannen. Jaarplannen die een rechtstreekse link hebben met de missie en de visie van de organisatie an sich, en tevens met de doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan en de doelstellingen van de afdelingshoofden van de organisatie.

Bijzondere aandachtspunten waarop daarbij wordt gefocust zijn: proceswerking, waardering van de medewerkers, opleidingsbeleid, recherchemanagement, kennismanagement, interne milieuzorg en bovenal informatie-gestuurd werken.

Meer weten? Stuur gerust een mailtje naar ann.demuynck@police.belgium.eu