Missie

De opdrachten voor de politie zijn vastgelegd in de wet op de geïntegreerde politie. Daarop voortbouwend kan iedere politiezone een eigen, lokale, missie uitschrijven. Onze missie geeft een antwoord op het “waarom” we doen wat we doen.

De missie van de politiezone Grensleie, zoals geformuleerd in  het vorige zonaal veiligheidsplan  blijft behouden en luidt als volgt:

 • Als lokaal politiekorps willen wij fundamenteel bijdragen tot de leefbaarheid in de gemeenten van de politiezone door het bevorderen van de openbare rust,-veiligheid en gezondheid, in het  bijzonder door :
  • Te zorgen voor een harmonisch verloop van het leven in gemeenschap;
  • De problemen inzake veiligheid te voorkomen, op te lossen of te beheersen;
  • De burger te beschermen, te helpen en gerust te stellen
 • We doen dit :
  • Vanuit de behoeften en verwachtingen van de bevolking;
  • In samenwerking en samenspraak met de overheden, de burger en de betrokken maatschappelijke instanties;
  • Oordeelkundig en kwalitatief hoogstaand(=professioneel);
  • Met respect voor de individuele rechten en vrijheden;
  • Door loyaal mee te werken aan de doelstellingen verwoord in het veiligheidsplan;
  • Door  bij te dragen tot de uitvoering van federale opdrachten.