Veelgestelde Vragen

Beste bezoeker,

In deze sectie proberen we een overzicht te geven op enkele veelgestelde vragen. Indien U hier geen antwoord vind op uw vraag aarzel dan aub niet om contact op te nemen met onze diensten.

________________________________________________________________


Stel je voor: je raakt je portefeuille kwijt in een drukke winkelstraat.
Wat moet je doen ?

[back to top]

Verloren of gestolen, eigenlijk weet je niet hoe het precies gebeurd is. Je geld, bankkaart, rijbewijs, identiteitskaart… allemaal weg. Hoe voorkom je dat iemand misbruik maakt van jouw documenten?

En hoe geraak je aan nieuwe exemplaren?

Identiteitsdocument gestolen of verloren?


Bel gratis 00800 2123 2123*

Kan u 00800 2123 2123 niet bereiken? Bel dan naar +32 2 518 2123
Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Blokkeer deze onmiddellijk door gratis te bellen naar DOC STOP. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen (bijv. : het openen op uw naam van een telefoonabonnement, aankoop via de post, enz.).

Hoe pak je dit concreet aan ?

 1. Blokkeer onmiddellijk al je kaarten
  De eerste stap is al je kaarten blokkeren, ook je identiteitskaart. Zo voorkom je dat iemand jouw identiteit misbruikt door bijvoorbeeld een lening aan te gaan of een wagen te huren op jouw naam.
  Al wat je moet doen, is bellen naar DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123.
  Opgelet: het 00800-nummer is niet in alle landen en alle omstandigheden beschikbaar.
  In geval van onbeschikbaarheid bel naar +322 518 21 23 (een betalend maar overal beschikbaar nummer)
  DOC STOP is 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar, zelfs vanuit het buitenland.
  Ook de Belgische paspoorten en de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen kunnen met DOC STOP geblokkeerd worden.
 2. Doe zo snel mogelijk aangifte
  Nadat je de kaart geblokkeerd hebt, moet je aangifte doen van het verlies of de diefstal.
  Bij verlies ga je gewoon naar de bevolkingsdienst van je hoofdverblijfplaats.
  Bij diefstal van de identiteitskaart beschikt de titularis van de gestolen kaart over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de politie.--> Bij verlies of diefstal van een elektronische vreemdelingenkaart blijft de aangifte bij de politie verplicht.
 3. Wat als je de kaart terugvindt ?
  Na de eerste melding van verlies of diefstal worden de elektronische certificaten van de kaart tijdelijk onbruikbaar gemaakt.
  Pas na 7 kalenderdagen wordt de geblokkeerde kaart definitief geannuleerd. Indien je binnen die periode je kaart terugvindt,
  breng dan onmiddellijk de bevolkingsdienst en de politie op de hoogte.
  De elektronische certificaten zullen dan opnieuw geactiveerd worden. Het bewijs van aangifte moet je terug inleveren.
  Voor paspoorten geldt een andere regeling. Vanaf het moment dat je DOC STOP belt, wordt je paspoort ongeldig. Vraag op tijd een nieuw paspoort aan.
 4. Een nieuwe identiteitskaart aanvragen
  Als je oude kaart definitief geannuleerd is, krijg je wat later automatisch een oproeping om een nieuwe kaart aan te vragen.
  Samen met je bewijs van aangifte ga je naar het (gemeente)stadhuis. Je kan de nieuwe kaart ophalen wanneer je de persoonlijke codes ontvangen hebt.
  Dit is meestal 3 tot 4 weken na de aanvraag van de kaart.
  Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Bevolking

Voor verlies of diefstal van bank- en kredietkaarten blijft uiteraard het vertrouwde CARD STOP ter uwer beschikking

________________________________________________________________


Criminaliteit op internet: Ransomware

[back to top]

Momenteel worden bepaalde PC gebruikers geconfronteerd met kwaadaardige software die de PC blokkeert. Deze software lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst.

Om de computer te deblokkeren dient u in eerste instantie uw internetverbinding uit te schakelen.

U dient met een niet-geïnfecteerde PC verbinding te maken met volgende site:

http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_ransomware_nl.php

en de instructies te volgen die staan voorgeschreven.

Mocht dit niet helpen dient u alsnog een technicus te raaplegen.

________________________________________________________________


Evenementen op de openbare weg

[back to top]

Ik wil een stukje van het openbaar domein of de openbare weg gebruiken voor een evenement, heb ik een vergunning nodig?

In de politiezone vinden heel wat evenementen, sportmanifestaties en feestelijkheden plaats waarbij een stuk van het openbaar domein wordt ingepalmd. We denken bijvoorbeeld aan wielerwedstrijden, wijkfeesten, gezinsfietstocht, duathlon, marathon, schoolfeest…Voor dergelijke evenementen dienen tijdelijke verkeersreglementen goedgekeurd te worden. vb. voor parkeerverbod of een tijdelijk verbod waarbij er geen verkeer toegelaten is in een bepaalde straat. Voor die manifestaties is meestal ook het plaatsen van de nodige signalisatie nodig.

Hoe, waar en wanneer dient u uw vergunning voor deze inname openbaar domein aan te vragen?

De aanvraag moet minstens 3 maanden voorafgaand aan de datum van de manifestatie aangevraagd worden.De aanvraag moet alle nuttige gegevens (waar, wanneer, parcours, duur) en de nodige contactgegevens bevatten (organisator, adres, tel., gsm , e-mail). De manifestatie moet worden aangevraagd via een evenementenformulier op de website van de stad/gemeente. De politiezone checkt af naar haalbaarheid en adviseert het College van Burgemeester en Schepenen.

Afgifte van de vergunning en praktische schikkingen

Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de organisator-aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld en gevraagd contact met de politie en de technische dienst op te nemen om alle praktische schikkingen concreet af te handelen. De politie maakt het TVR op.

De technische dienst levert het signalisatie- en ander materiaal (vb nadars). De organisator-uitvoerder zorgt zelf voor de plaatsing van de signalisatie. Toezicht hierop wordt uitgevoerd door de politie.Onmiddellijk na het einde van de manifestatie dient de organisator/uitvoerder de signalisatie zelf weg te halen en zo te plaatsen dat het geen gevaar oplevert voor de weggebruiker. De technische dienst haalt de materialen zelf op en voert ze terug naar het depot.

Meer info:
Bij de stad/gemeente:

 • Menen 056/529.415
 • Wevelgem 056/433.412
 • Ledegem 056/894.879

________________________________________________________________


Privatieve ingebruikname openbaar domein

[back to top]

Ik neem tijdelijk een stuk van het openbare domein in: heb ik een vergunning nodig?

Bij de uitvoering van werken wordt vaak een stuk van de openbare weg of een deel openbaar domein in gebruik genomen. Denk bijvoorbeeld heel concreet aan het uitvoeren van bouwwerken, sloopwerken, schilderwerken, tuinaanleg ... of het laten plaatsen van containers, stellingen langs huizen, torenkranen, hoogtewerkers (vb. voor dakwerken), bouwliften, verhuiswagens, bouwmaterialen…

Er is altijd een vergunning nodig voor de privatieve ingebruikname van het openbaar domein. Onder openbaar domein verstaat men zowel wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones ...

Wie vraagt de vergunning aan?

De aanvraag dient te gebeuren door de uitvoerder van de werken (deze is niet noodzakelijk de bouwheer).Vb. Wordt uw huis gebouwd door een aannemer, dan dient de aannemer deze vergunning aan te vragen. Legt u zelf uw oprit aan en wilt u een container plaatsen, dan vraagt u zelf de vergunning voor het plaatsen van een container aan. Heeft een aannemer een container nodig, dan is het de taak van de aannemer om de vergunning aan te vragen.

Wanneer vraagt u de vergunning aan?

De aanvraag dient minstens 14 dagen vóór de start van de werken ingediend te worden bij werken met lichte hinder.

Bij werken met zware hinder en/of waarbij in het openbaar domein wordt gewerkt, dient de aanvraag 4 weken vooraf te gebeuren.

In dit geval verleent de Politie enkel een advies en wordt de vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen.

Waar vraagt u de vergunning aan?

De aanvraag gebeurt bij de respectievelijke gemeente/stad:

Nodige gegevens en bij te voegen stukken

U vermeldt:

 • het uit te voeren werk
 • de plaats van uitvoering
 • de uitvoerder (naam, adres en tel. + gsm); gegevens veiligheidscoördinator (indien er één vereist is)
 • de datum van aanvang en vermoedelijke duur van de werken
 • de oppervlakte in volle vierkante meter van de privatieve ingebruikname

Indien de werken specifieke signalisatie vereisen dient een signalisatieplan bijgevoegd te worden.
Indien er geen signalisatieplan bijgevoegd wordt, zal de politie zelf instaan voor de opmaak van een signalisatieplan en de kostprijs van 150 euro aan de aanvrager aanrekenen.

Aflevering vergunning

Iedere aanvraag wordt binnen de 3 werkdagen beantwoord naar de burger. Indien de werken op het openbaar domein lichte hinder omvatten, wordt de vergunning afgeleverd door de dienst Mobiliteit.
Indien de werken zware hinder omvatten of "in" de openbare weg plaatsvinden zal de dienst Mobiliteit als adviserende instantie hun advies overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na beslissing door de bestuurlijke overheid wordt de vergunning dan afgeleverd.

Kostprijs

Indien de politie een signalisatieplan moet opmaken, wordt 150 euro aangerekend.

Daarnaast bestaat er in Menen en Wevelgem een retributie op privatieve ingebruikname van het openbaar domein ten gevolge van werken. Het bedrag van de retributie is afhankelijk van de duur van de werken en de ingenomen oppervlakte.

Het innemen van het openbaar domein zonder vergunning kan worden gesanctioneerd met een geldboete (GAS) van 250 euro. Daarbovenop wordt ook de verschuldigde retributie aangerekend, waarbij de retributie verschuldigd blijft van bij de vermoedelijke aanvang der werken.

Inning

De retributie moet onmiddellijk betaald worden bij ontvangst van de factuur.

Meer info:
Politiezone Grensleie: 056/23 21 21
Dienst Mobiliteit: pz.grensleie.mobiliteit@police.belgium.eu

________________________________________________________________


Aankondigingen evenementen langs de openbare weg

[back to top]

Ik wil reclame maken voor mijn manifestatie via borden en affiches. Heb ik een vergunning nodig?

Vaak worden voor de aankondiging van evenementen overal bordjes, affiches en wegwijzers geplaatst.Deze aankondigingen mag u enkel plaatsen nadat u daarvoor toelating van het college van burgemeester en schepenen gekregen hebt.

Aanvragen vergunning

College van Burgemeester en Schepenen
U mag deze vergunning ook per e-mail of per fax aanvragen.
Het college van burgemeester en schepenen vindt wekelijks plaats. U houdt er best rekening mee dat het een 14-tal kalenderdagen kan duren vooraleer u uw vergunning (of weigering) in uw brievenbus ontvangt.

Praktische schikkingen

Deze aankondigingsborden mogen niet geplaatst worden op vluchtheuvels of op rotondes of aan verkeersborden, verkeerslichten, wegwijzers, bomen of struiken vastgemaakt worden. Ze mogen in geen geval de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.
Op de borden moet een verantwoordelijke uitgever vermeld worden.
De borden moeten na afloop van de manifestatie onmiddellijk verwijderd worden.

________________________________________________________________


Signalisatiemateriaal nodig bij het uitvoeren van werken op openbaar domein

[back to top]

Kan ik dit ontlenen bij het gemeentebestuur?

Bij inname openbaar domein moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden. Meestal bezit de aannemer dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing. Bij het plaatsen van een parkeerverbod kan door een particulier kan er beroep worden gedaan op een ontleendienst van de Stad/Gemeente

Welk signalisatiemateriaal kan ontleend worden bij de gemeentelijke diensten?

Enkel volgend signalisatiemateriaal kan bij de gemeentelijke diensten ontleend worden:

parkeerverbod

Voor welk grondgebied?

U kunt signalisatiemateriaal enkel ontlenen voor gebruik binnen het grondgebied van de eigen gemeente.

Praktische modaliteiten

Om signalisatiemateriaal aan te vragen dient U in bezit te zijn van een vergunning voor privatieve ingebruikname openbaar domein. De termijn van de ontlening van de borden kan nooit langer zijn dat de termijn van de vergunning. OPGELET: borden voor parkeerverbod dienen wel 24 uur vooraf geplaatst te worden!

Meer info:
Bij de Stad/gemeente

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 056 51 01 11.