Over ons

Politiezone MIRA kwam tot stand door fusie van 9 voormalige korpsen van gemeentepolitie en rijkswacht, verspreid over 5 gemeenten. Ondermeer het samensmelten van die uiteenlopende 'culturen' en de coördinatie van het werk over verspreide locaties en diensten heen noopten tot de keuze van een bruikbaar managementmodel.

na verschillende hervormingen en bijsturingen beschikt de zone thans over een zeer recent aangepaste organisatiestructuur

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het besef dat het korps als één van de schakels in de keten van het veiligheidsgebeuren niet anders kan dan intensief samen te werken met andere partners, alsook de plicht om te streven naar een (intern) gezonde 'onderneming'!

De Korpschef staat in voor de organisatie en dagelijkse leiding van zijn korps. daartoe beschikt hij over een dienst beleidsondersteuning en zijn directiecomité.
Het democratisch toezicht op de werking en het beleid is de verantwoordelijkheid van het politiecollege en de politieraad.

Politieraad en politiecollege zijn nieuwe organen die hun bestaansbasis vinden in de politiehervorming: art. 11 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP genoemd) vermeldt immers dat 'In meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend worden door de politieraad'.

Om de 6 jaar maakt de politiezone een zonaal veiligheidsplan op dat geënt is op het nationaal veiligheidsplan maar verfijnd met lokale aandachtspunten. Aan de hand van objectieve gegevens verkregen via verschillende bronnen, wordt het beleid van de politiezone voor de komende zes jaar uitgeschreven.

Het jaarverslag is een overzicht van en verantwoording over de wijze waarop het zonaal veiligheidsplan werd uitgevoerd in het voorbije jaar.

De organisatie steunt op 2 pilaren:

1. de operationele pijler (o.m. de dienst Recherche; de dienst Interventie; de dienst Lokaal Beheer; de dienst Openbare Orde en Verkeer; de dienst Operationele Coördinatie; de dienst Slachtofferzorg,...)

2. de pijler steun (o.m. de dienst HRM; de dienst Personeel-Financiën-IT; Intern Toezicht; Communicatie; Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, ...)

De structuur van het korps werd gevisualiseerd in het organogram.

De politiezone MIRA is een meergemeentezone, gelegen in het uiterste zuiden van de provincie West-Vlaanderen, grenzend aan de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen en nabij de Franse grens. Op een uitgestrekte oppervlakte van 181 km² zijn 21 deelgemeentes en 27 woonkernen terug te vinden. In vogelvlucht bedraagt de maximale afstand noord-zuid bijna 22 kilometer, in oost-west richting bijna 15 kilometer.