Zonesecretaris

De functie van zonesecretaris wordt uitgeoefend door een personeelslid van het administratief en logistiek kader of van een gemeente die deel uitmaakt van de politiezone.
De zonesecretaris wordt belast met het opstellen, overschrijven en ondertekenen van notulen van het politiecollege en politieraad en wordt aangeduid door deze beide organen.

Andere bevoegdheden van de zonesecretaris zijn:

  • Op de hoogte blijven van reglementering.
  • Voorbereiding en verslaggeving van andere vergaderingen zoals zittingen van de Zonale Veiligheidsraad, het syndicaal overleg, stafvergaderingen,...
  • Contact met bestuurlijke - en voogdij-overheden.
  • Algemeen juridisch advies e.d.
  • Behandeling van briefwisseling gericht aan het politiecollege en aan politieraad.
  • Beleidsondersteuning

Contact:
Maaike Demeyer
056/62.67.46
E Mail: maaike.demeyer@police.belgium.eu