Politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de samenstellende gemeenten van de meergemeentezone: zij zijn van rechtswege lid en worden voorgezeten door burgemeester Kurt Vanryckeghem van de stad Waregem.

Zetelen eveneens in het politiecollege:

 • de burgemeester van de gemeente Avelgem, Deseyn Lut
 • de burgemeester van de gemeente Anzegem, Devogelaere Gino
 • de burgemeester van de gemeente Zwevegem, Douterluingne Marc
 • de burgemeester van de gemeente Spiere-Helkijn, Walraet Dirk
 • de hoodcommissaris - korpschef Vandecasteele Frederik
 • de secretaris - adviseur Demeyer Maaike

De korpschef van de lokale politie woont de vergaderingen van het politiecollege bij en is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd.

Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij en maakt het proces-verbaal van de vergaderingen van het politiecollege op: notulen, die de besproken onderwerpen en desbetreffende beslissingen bevatten, worden opgesteld en overgeschreven.

Deze overgeschreven notulen worden nadien ondertekend door de voorzitter en de politiesecretaris.

Agenda, dagorde, vergaderingen en verslagen

Het politiecollege komt minstens eenmaal per maand samen, immers volgens art 45 van de WGP dient de korpschef maandelijks verslag uit te brengen aan de burgemeester of het politiecollege.

Normalerwijze vergadert het politiecollege zo vaak als het dat nodig acht.

De politiesecretaris is belast met het opstellen van de notulen van de zitting van het politiecollege en met de overschrijving ervan.

De vergaderingen van het politiecollege zijn steeds besloten en aldus nooit openbaar en ook al stipuleert de wet niets over een dagorde of data der vergaderingen, toch wordt er binnen de politiezone Mira steeds een agenda bij de oproeping tot de zitting gevoegd.

Deze agenda kan u in de rechterkolom terugvinden.

Bevoegdheden en taken

De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps worden uitgeoefend door het politiecollege.
Dit betekent dat het lokaal politiekorps onder het gezag staat van de burgemeester inzake bestuurlijke politie binnen zijn gemeente, wel moet de burgemeester in een meergemeentezone vanzelfsprekend rekening houden met de beslissingen van zijn collega-burgemeesters.

De voornaamste bevoegdheden van het politiecollege kunnen als volgt worden opgesomd:

 • bijeenroepen van de politieraad.
 • vormt de hogere tuchtoverheid.
 • voorleggen van een algemeen beleidsplan.
 • instaan voor het dagelijks beheer van de goederen van de zone en gunnen van de overheidsopdrachten.
 • is belast met de financiën van de politiezone en de opmaak van het begrotingsontwerp.
 • aanwerving van administratief en logistiek personeel.
 • detachering en aanstellingen van politiepersoneel.