Openbare orde

Dir Ops

De functie handhaving van de openbare orde is één van de essentiële taken van een lokale politiedienst. Zoals in de Memorie bij de Wet op het Politieambt wordt omschreven, omvat de openbare orde de klassieke trilogie, bestaande uit openbare rust, veiligheid en gezondheid.

De openbare ordehandhaving beperkt zich niet tot het beëindigen van ordeverstoringen, of het herstel van de openbare orde, maar moet bovendien de uitoefening van individuele rechten en vrijheden mogelijk maken. Daarom mag de term « handhaving van de openbare orde » niet worden begrepen als een statisch bewaren of herstellen van een toestand, maar eerder als een (proberen) realiseren van een bepaalde omgeving waar de individuele rechten en vrijheden worden beschermd en geëerbiedigd.

De lokale ordediensten

De maatregelen die de handhaving van de openbare orde op lokaal vlak trachten te waarborgen, worden in principe uitgevoerd door het lokale politiekorps dat territoriaal gezien betrokken is, onder gezag en verantwoordelijkheid van de burgemeester. Het gaat niet louter over de ordehandhaving ter gelegenheid van eerder grote evenementen, maar ook over andere punctuele gebeurtenissen waarvan het goed verloop een politieaanwezigheid vereist. Ook het nemen van nodige maatregelen om een veilig wegverkeer mogelijk te maken, wordt in deze functie vervat.

Het lokale politiekorps moet zo worden georganiseerd dat de ordehandhaving en het eventueel herstel van de openbare orde bij voorzienbare gebeurtenissen gegarandeerd worden.

In geval van volstrekt onvoorzienbare gebeurtenissen moet het lokale korps in staat zijn onmiddellijk met het aanwezige personeel en materiaal te reageren. Indien het aanwezige personeel niet voldoende zou zijn om de openbare orde te handhaven, moet men ten spoedigste personeel kunnen terugroepen.

Er moet op permanente basis een officier van bestuurlijke politie oproepbaar zijn om onmiddellijk zijn functie op te nemen.

De functie Openbare Orde betreft in de politiezone Polder een coördinatie- en opvolgingsfunctiefunctie.

 

De leiding ligt hier bij de directeur  1ste commissaris Wim MERLEVEDE, Rijkswachtstraat 8 in Diksmuide. Hij volgt en coördineert alle evenementen en fuiven in de zone.

Hij bepaalt mede de inzet van manschappen bij bepaalde evenementen en fuiven.