Slachtofferbejegening

De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact treedt met een slachtoffer. Hij heeft bijgevolg de verplichting in te staan voor een adequate opvang en onthaal, en voor een emotionele steun.

De functie slachtofferbejegening maakt dus integraal deel uit van de politionele opdrachten. Wel impliceert een goede slachtofferbejegening het zich eigen maken van een welbepaald gedrag, bekwaamheid en kennis.

Naast deze wettelijke verplichting in hoofde van iedere politieambtenaar, moet elk lokaal politiekorps beschikken over een gespecialiseerde medewerker, met als doel de politieambtenaren raad te geven en bij te staan bij het vervullen van hun opdrachten.

Deze medewerker kan, onder andere, worden belast met :

  • de bewustmaking en voortgezette vorming van de korpsleden;
  • alle info gelinkt aan de slachtofferbejegening in te zamelen en ter beschikking te stellen van het korps;
  • de slachtoffers bij te staan in sommige gevallen, bijvoorbeeld in emotionele crisissituaties of zwaar slachtofferschap (inzonderheid in geval van zware ongevallen met of zonder vluchtmisdrijf, ...);
  • de slachtoffers die psychosociale hulp behoeven door te verwijzen naar de bevoegde diensten;
  • het onderhouden van contacten en samenwerken met de hulpinstanties;
  • deelnemen aan overlegstructuren.

Het korps beschikt over een zorgteam bestaande uit verschillende vrijwilligers die elk een gespecialiseerde opleiding hebben genoten. Zij zijn in beurtrol permanent beschikbaar en bereikbaar en worden opgeroepen door de hoofdinspecteur interventie.