Wijkwerking

wijkinp

De functie wijkwerking is de hoeksteen van een naar de gemeenschap gerichte politie en moet als dusdanig een belangrijke plaats innemen in de basispolitiezorg.

In de nieuwe politionele benadering is het dan ook zo dat dit werk meer moet inhouden dan de eerder « administratieve » taken die de huidige wijkagenten momenteel dikwijls toebedeeld krijgen.

Zo zal de wijkwerking onder meer moeten bijdragen tot :

 • het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk;
 • het verzekeren van een onthaalfunctie ( is geregeld va de afsprakenagenda );
 • schooltoezichten;
 • de verspreiding van algemene info naar de bevolking en naar lokale gemeenschappen toe;
 • het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten;
 • het uitvoeren van preventieve controles om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking door de zichtbaarheid van de politie in de wijk te verhogen en preventief toezicht uitoefenen die beoogt een veiligheidsgevoel te creëren bij de bevolking door de zichtbaarheid van de politiemensen te verhogen. Dit zal inzonderheid bereikt worden door ervoor te zorgen de oorzaken van prikkelbaarheid en agressie bij de bevolking te verminderen of door de situaties terug te dringen die van aard zijn dat ze het objectief risico voor de bevolking kunnen verhogen (oneigenlijk gebruik van het wegennet, belemmering van de oversteekplaatsen voor voetgangers of van de voetpaden, aanleg van werven...);
 • het luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking en indien mogelijk daadwerkelijke oplossingen aanbrengen;
 • het opsporen en helpen oplossen van kleine ontluikende conflicten (bemiddelingsfunctie);
 • het detecteren van bronnen van onveiligheid en de eventuele haarden van criminaliteit en het inlichten van de bevoegde diensten erover;
 • het uitvoeren van beperkte politionele taken die een bijzondere kennis of een eerder persoonlijk contact met de bevolking vereisen (hercontactname met een slachtoffer, kantschriften, moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats, verwittigingen op het vlak van de technische staat van de voertuigen, hun inschrijving of de voorschriften betreffende de verplichte verzekering, ...);
 • het gevolg geven aan bepaalde oproepen die een beperkte, niet-dringende politionele interventie vereisen; daarenboven kan de wijkagent, naar aanleiding van een interventieoproep, opgeroepen worden om informatie te verschaffen en de aard van de oproep vooraf te evalueren;
 • het besteden van bijzondere aandacht aan het gedrag en handelingen van bepaalde personen onder toezicht (voorwaardelijk in vrijheid gestelden, geesteszieken,..)

 

De wijkdienst moet niet permanent worden georganiseerd, maar moet wel toelaten dat de wijkagenten hun functie kunnen uitoefenen na de normale diensturen of tijdens de weekends , afhankelijk van de periodes waarop het maatschappelijk leven in de betreffende wijk zich afspeelt.

De wijkinspecteur is hierbij het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor de bewoners. Hij is er om uw vragen te beantwoorden en uw problemen aan te pakken.

De wijkwerking staat onder de leiding van coördinator 1ste commissaris Kris HUYSENTRUYT en zijn adjunct hoofdinspecteur  Annelies VANSEVENANT.

Ze zijn gehuisvest te Diksmuide. 

De politiezone Polder telt vier wijkcommissariaten, respectievelijk in de vier gemeenten van onze zone. De dagelijkse leiding van de wijkcommissariaten valt onder de verantwoordelijkheid van een hoofdinspecteur. (zie hoofdrubriek "bereikbaarheid")

Het korps telt momenteel 14 wijkinspecteurs en 1 wijkhoofdinspecteur. Diksmuide telt 5 wijkinspecteurs, de andere gemeenten 3 wijkinspecteurs. De wettelijke norm bedraagt 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners. 

De hoofinspecteur wijkwerking die de aansturing van de wijkinspecteurs doet, is tevens de liaison met de plaatselijke burgemeester. Hij of zij verstrekt ook de nodige adviezen voor vergunningen of aanvullende politiereglementen.

Waarom zien we de wijkagent zo weinig? De politiezone Polder kent een uitgestrektheid van 40.000 ha met een beperkte bevolkingsdichtheid. Wanneer we de verschillende wijken nemen met hun uitgestrektheid, het aantal wijkinspecteurs, hun verplaatsingen en de tijd dat zij nodig hebben om bepaalde opdrachten bij bewoners uit te voeren dan wordt de kans om de wijkinspecteur effectief in het straatbeeld te zien enigszins hierdoor beknopt.