Bijeenroeping politieraad op 19 juni 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

op:          woensdag, 19 juni 2019

om:        20.00 uur

te:           Gemeentehuis Houthulst

 

Dagorde:

Openbare zitting

1.            Verslag vergadering 13 maart 2019 - Goedkeuring

2.            Mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad.

3.            Eedaflegging en installatie van de leden van de politieraad

4.            Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de politieraad

5.            Vaststellen van het stemmengewicht

6.            Toekenning van de presentiegelden

7.            Berekening van de presentiegelden door het SSGPI

8.            Aanduiding mandaathouder algemene vergadering West-Vlaamse Politieschool

9.            Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering TMVS

10.         Jaarrekening van het dienstjaar 2018 - vastlegging

11.         Begroting van het dienstjaar 2019 - vaststelling

12.         Bevoegdheidsoverdracht van politieraad naar politiecollege voor het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, inzake opdrachten van het dagelijks bestuur.

13.         Bevoegdheidsoverdracht van politieraad naar politiecollege voor opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvan de kostprijs niet hoger is dan 30.000 euro voorzien op de buitengewone dienst.

14.         Delegatie van bevoegdheid inzake benoeming en aanwerving - goedkeuring

15.         Vacantverklaring van betrekkingen van inspecteur via de aspirantenmobiliteit

16.         Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) via de mobiliteitscyclus - goedkeuring

17.         Vacantverklaring van twee betrekkingen van hoofdinspecteur van politie (middenkader) via de mobiliteitscyclus

Besloten zitting

18.         Toekennen van een rente  naar aanleiding van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid