Team wijk - onthaal - jeugd en gezin

De wijkpolitie is de motor en het speerpunt van onze politie Lanaken en Maasmechelen hebben elk een wijkteam. Deze teams zijn het visitekaartje van onze politie en doorgaans het eerste aanspreekpunt voor onze klanten (bevolking) en overheden (burgemeester, bestuur en administratie, partners, …).

Onze wijkinspecteur is zichtbaar, aanspreekbaar, contacteerbaar en actiegericht aanwezig en beschikbaar in zijn wijk

De wijkinspecteur werkt nauw samen met de andere functionaliteiten in het korps via georganiseerd en permanent overleg en met welomschreven opdrachten. Extern bouwt hij aan partnerschappen met tal van instanties en diensten. Maatschappelijke veiligheid is enkel realiseerbaar mits een gedeelde verantwoordelijkheid met alle partners op het terrein.

De wijkinspecteur zal ook maximaal inzetten op het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp, …) in de uitoefening van zijn functie.

Het wijkteam Maasmechelen telt 9 wijkinspecteurs. Het wijkteam Lanaken bestaat uit 5 wijkinspecteurs. Elk team kan rekenen op 1 inspecteur voor de opvolging en afhandeling van de kantschriften.

Onthaal

Het team onthaal staat in voor de eerste ontvangst van inwoners die een klacht, melding of vraag wensen te formuleren. Zij staan in voor een klantvriendelijke bejegening en registratie (noteren melding, opstellen PV, …). Indien nodig verwijzen zij gericht door naar de betrokken medewerker of team. Burgers kunnen bij het onthaal terecht zowel fysiek, telefonisch als (op termijn) via internet en sociale media.

Om de bereikbaarheid te maximaliseren is de onthaalpost in het commissariaat Maasmechelen elke dag permanent geopend. In het commissariaat te Lanaken kunnen burgers alle werkdagen terecht van 09u00 tot 17u00 en toekomstgericht mogelijks ook op dinsdagavond en vrijdagavond tot 19u00.

Jeugd en gezin

De medewerkers van het team jeugd en gezin bezitten expertise inzake :

  • Minderjarigen
  • Intrafamiliaal geweld
  • Slachtofferbejegening