Visie, missie en waarden

De visie, missie en waarden waar wij voor staan en waar we voor gaan, is gebald in onderstaande slogan:

"Samen bijdragen tot een veilige en leefbare buurt"

Visie

De lokale politie Mechelen-Willebroek draagt bij tot :

 • een veilige en leefbare stad Mechelen en gemeente Willebroek
 • de democratische ontwikkeling van de maatschappij
 • het garanderen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en recht op veiligheid op het grondgebied van de stad Mechelen en de gemeente Willebroek
 • de integrale politiezorg in België

Missie

Wij doen dit :

 • vanuit de behoeften, de verwachtingen en de onveiligheidsgevoelens van de bevolking
 • door daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de criminele feiten die de burger raken
 • door minimaal een gelijkwaardige basisdienstverlening over het gehele grondgebied van de politiezone te waarborgen
 • door bepaalde politietaken voor de federale overheid uit te voeren
 • geïntegreerd en als team in samenwerking en samenspraak met de bevolking, de overheden op de diverse niveaus, de federale politie en al wie maatschappelijk betrokken is
 • oordeelkundig, flexibel en kwalitatief hoogstaand.

Waarden

Wij geloven daarbij in de noodzaak om :

 • de individuele rechten en vrijheden van elke burger te eerbiedigen en te doen eerbiedigen, in het bijzonder door :
  • een steeds doordachte en tot het strikte minimum beperkte aanwending van de dwangmiddelen die ons zijn toevertrouwd
  • niet-discriminerend te zijn
 • loyaal het beleid bepaald door de bestuurlijke en gerechtelijke overheden uit te voeren, onder meer door openlijk verantwoording af te leggen over onze acties
 • maatwerk tot op buurtniveau te leveren
 • blijk te geven van volstrekte integriteit, in het bijzonder door onpartijdig en onkreukbaar te zijn
 • op alle niveaus over gedreven en gemotiveerde mensen te kunnen beschikken, die zich verantwoordelijk voelen voor onze missie en die constant initiatieven nemen om deze missie beter te realiseren
 • bezield te zijn door een geest van dienstverlening, in het bijzonder gekenmerkt door :
  • een permanente beschikbaarheid van onze diensten
  • de betrachting de kwaliteit van ons werk voortdurend te verbeteren
  • een klantvriendelijke houding
 • de gepaste mensen en middelen optimaal aan te wenden
 • samen een positieve werksfeer te bevorderen en bij te dragen tot het welzijn op het werk