Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019: Onze prioriteiten

De lokale politie Voer en Dijle verbindt zich aan een zonaal veiligheidsplan, opgesteld door de zonale veiligheidsraad.

Het zonaal veiligheidsplan is een beleidsdocument waarin aan de hand van strategische doelstellingen de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen en de klemtonen van de werking van de politiezone voor de volgende periode van vier jaar worden bepaald. Hieruit vloeien dan weer concrete actieplannen voort, die ons stapsgewijs jaar per jaar dichter brengen bij de einddoelstellingen. Deze actieplannen beschrijven dan ook de concrete acties die door onze politiemedewerkers worden uitgevoerd.

Gezien de nieuwe zone pas van start gegaan is, dient het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone tegen 1 mei 2017 uitgeschreven te worden. De basis hiervoor zijn de zonale veiligheidsplannen van de gewezen politiezones Tervuren en Dijleland. Gezien de regering beslist heeft de loopduur van de huidige zonale veiligheidsplannen te verlengen tot en met 2019, zal er voorlopig een overgangsplan komen. Dit overgangsplan wordt aangevuld met een addendum. Dit addendum werd door elke politiezone opgesteld naar aanleiding van het nieuwe nationale veiligheidsplan dat er in 2016 gekomen is. Gezien hierin nieuwe nationale prioriteiten werden opgenomen, diende elke politiezone voor hun eigen omgeving na te gaan of zij deze prioriteiten mee opnemen in hun zonaal veiligheidsplan. Indien het niet opportuun is voor een zone om een punt te weerhouden, dient dit naar de ministers toe ook verantwoord te worden. Deze verantwoording maakt het voorwerp uit van het addendum.