Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen.

Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen. Dit doen we in lijn met de bepalingen uit onder andere:

 • de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (hierna: “de Richtlijn”),
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: “de AVG”),
 • de Wet van 30-07-2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de Kaderwet”).

Het privacy-beleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

De politiezone Voer en Dijle, Oude Nethensebaan 15 te 3051 Sint-Joris-Weert, is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris, enz die uw persoonsgegevens verwerkt wordt niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacy-beleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij onze functionaris voor de gegevensbescherming, Stieve Put (DPO), via het e-mailadres pz.vodi.ict@police.belgium.eu

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens om de opdrachten - zowel bestuurlijk als gerechtelijk -  van de politiezone te kunnen uitvoeren. De politiezone valt voor de verwerking van persoonsgegevens voor “opsporing en onderzoek” onder de voorschriften van de Richtlijn en de Kaderwet.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden door onze politiezone zijn wij onderworpen aan de richtlijnen uit de AVG.
De politiezone verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Camerabewaking
Ons bestuur maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bewoners, bezoekers en personeel te beschermen. 
De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons bestuur tot beveiliging van personen en goederen. 
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke regels, ter beschikking worden gesteld aan andere diensten van politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daartoe een (wettelijke) verplichting bestaat. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt. 

Bepalingen in bijzondere wetgeving kunnen afwijkingen voorzien op bovenstaande regels.

Welke personen of welke categorieën van personen kunnen uw gegevens "ontvangen" (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van onze organisatie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot dezelfde informatie.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de politiezone persoonsgegevens verwerken.

Het bestuur sluit met deze verwerkers een protocol, een verwerkersovereenkomst of andere, voor de bescherming van de persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn, de Kaderwet of de AVG.

Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Dit gebeurt onder meer in het kader van de Wet op het politieambt van 5-08-1992 (hierna: “WPA”).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze opdrachten uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de wetgeving ons hiertoe verplicht.

Wat zijn uw rechten?

Voor de persoonsgegevens die onze politiezone verwerkt over u in het kader van “voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid” heeft u het recht op informatie en inzage tot uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u de korpschef en/of de interne DPO contacteren.

De politiezone houdt tevens onder meer volgende documenten bij:

 • een lijst van de bevoegde politiemedewerkers die toegang hebben tot de bijzondere persoonsgegevens
 • een register van verwerkingsactiviteiten
 • logbestanden van gebruikte databanken
 • een register van inbreuken.

Verder heeft u het recht op:

 • informatie of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • inzage in de persoonsgegevens
 • verbetering of aanvulling van onjuiste gegevens
 • wissing van de persoonsgegevens
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
 • te worden meegedeeld dat u een klachtrecht heeft bij het onafhankelijk controleorgaan op de politionele informatie (hierna: “COC”)
 • recht om een kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens

De politiezone stuurt u een ontvangstbewijs wanneer u aan haar een verzoek richt om uw rechten uit te oefenen. Het uitoefenen van uw rechten kan worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk wordt beperkt of achterwege gelaten. De politiezone documenteert in dit geval haar beslissing en weegt de noodzakelijkheid en evenredigheid van de maatregel af.

U kunt uw rechten ook laten uitoefenen door het COC, door het COC een verzoek te richten via deze contactgegevens:

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvenseweg 48
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 549 94 20
Fax: +32 (0)2 549 94 49
Email: info@controleorgaan.be

In dat geval contacteert het COC de politiezone om de nodige verificaties te doen in uw naam. U ontvangt dan van het COC een bericht dat het deze verificaties deed, eventueel aangevuld met bepaalde contextuele informatie.

Uw rechten als betrokkene kunnen worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk beperkt of achterwege gelaten, wanneer uw persoonsgegevens door bvb. de inlichtingendiensten of veiligheidsdiensten aan de politiezone worden verstrekt.

a. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de het controleorgaan op de politionele informatie, via de vermelde contactgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De Richtlijn en de AVG bepalen dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De politionele doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving zoals de WPA, en omvatten bijvoorbeeld:

 • Taken van bestuurlijke politie zoals: handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen;
 • Taken van gerechtelijke politie zoals: de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde overheden, de daders ervan te vatten, te arresteren en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheid.

Deze opsomming is niet limitatief.

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Ook in uitvoering van contracten of voor het vrijwaren van uw vitaal belang is het niet nodig om uw toestemming te hebben.

Indien uw expliciete toestemming wel nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de politie omvat bijvoorbeeld:

 • aanvraag vakantietoezicht
 • bezoekersregistratie
 • gebruikersstatistieken van de website d.m.v. cookies

Deze opsomming is niet limitatief.

 

opgemaakt door VERA A.P.B. – laatste update 15/10/2018