FAQ snelheidsboete via GAS

Waarom krijg ik een geldboete van de stad/gemeente voor een snelheidsovertreding?

Op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet kan een stad of gemeente administratieve geldboetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen (waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km per uur is overschreden - na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u) in de zones waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 of 50 Km/u.

Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. Ook niet door de sanctionerend ambtenaar. De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de vastgestelde snelheid. Niet de gecorrigeerde snelheid.

 

Hoe kan ik de boete betalen?

Je kan de boete betalen via een bankoverschrijving met de gegevens die je kan terugvinden op de brief die je hebt ontvangen samen met het PV. Het is verplicht om de correcte gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder deze gestructureerde mededeling zal je betaling niet gelinkt kunnen worden aan je boete en gaat de procedure verder. Je kan niet betalen met cheques of cash.

Hoeveel tijd heb ik om de boete te betalen?

Je dient de boete te betalen binnen de 30 dagen nadat je de betalingsuitnodiging samen met het opgestelde PV hebt ontvangen.

Wat als ik de boete niet onmiddellijk in één keer kan betalen?

Je kan hiervoor een aanvraag tot afbetalingsplan richten aan de financieel directeur van de gemeente waarvan je de boete kreeg. Je dient deze aanvraag te doen via het webformulier ‘andere vragen’.

Wat als ik de boete niet tijdig betaal?

Je zal eerst een niet-aangetekende betalingsherinnering ontvangen. Indien de betaling daarna nog uitblijft zal vervolgens een aangetekende aanmaning worden bezorgd met bijkomende kosten. Als aan deze aangetekende herinnering geen gevolg wordt gegeven zal het openstaande bedrag worden ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder wiens kosten ook ten laste van jou zullen zijn.

Op welke manier kan ik de overtreding betwisten?

Vul het webformulier online in, stuur een mail naar snelheidsboete@mechelen.be of stuur een brief naar GAS Rivierenland/snelheid, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Enkel schriftelijk verweer is mogelijk.

Hoeveel tijd heb ik om deze overtreding te betwisten?

Je kan verweer indienen tot 30 dagen na ontvangst van de brief waarin de sanctionerend ambtenaar je op de hoogte bracht van de overtreding.

Wie beslist of mijn verweermiddelen worden aanvaard en ik de boete niet of alsnog moet betalen?

Het is de sanctionerend ambtenaar die beslist of je verweer wel of niet wordt aanvaard.

Ik wens met de sanctionerend ambtenaar te spreken over mijn overtreding?

Indien je niet akkoord  gaat met de overtreding, kan je enkel en alleen verweer indienen via het webformulier. Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, noch telefonisch noch in persoon.

Wanneer en hoe word ik op de hoogte gebracht van de beslissing aangaande mijn verweer?

De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen diezelfde termijn. Indien de boete alsnog moet betaald worden krijg je hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.

Ik heb verweer ingediend en wacht nu op antwoord van sanctionerend ambtenaar, moet ik de boete ondertussen al betalen?

Je moet de betaling niet uitvoeren voordat je antwoord van de sanctionerend ambtenaar hebt ontvang

De sanctionerend ambtenaar heeft mijn verweer niet aanvaard maar ik ben het niet eens met deze beslissing, wat kan ik doen?

Je kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in te dienen bij de griffie van de Politierechtbank, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen. Je zal vooraf 20 euro  moeten betalen. Meer info over deze procedure kan je bekomen bij de griffie op nummer 015/28.82.11. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Rivierenland via het contactformulier of telefonisch via 015 464 464.