Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
DSU

Centrale directies

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) voert gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en ondersteunt deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

De directie ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit …) of van topics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.

Ze levert een hooggespecialiseerde steun door het detecteren en verbaliseren van kinderporno, het identificeren van voertuigen of onderdelen van voertuigen, het steunen van de strijd tegen de hormonen en ten slotte het beveiligen en adviseren bij het ontmantelen van sites waar drugs worden geproduceerd.

Als centrale directie verzekert DJSOC de dienstverlening in het domein van de terrorismebestrijding.

De directie ontwikkelt en ondersteunt de implementatie van tools met het oogmerk bij te dragen tot het destabiliseren en/of ontmantelen van criminele organisaties en dadergroepen.

Ze verzekert hoogdrempelige onderzoeken in de domeinen die behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Corruptie (publieke omkoping, fraude en openbare aanbestedingen …), de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (momenteel fiscale fraude, sociale fraude en witwassen) en de Federal Computer Crime Unit (computercriminaliteit, namelijk aanvallen op kritieke infrastructuur). Ze levert steun inzake informaticacriminaliteit.

Ze is ook belast met de operationele criminele analyse in de genoemde domeinen en met het opstellen van de normen hiervoor.

De vier centrale directies van de federale gerechtelijke politie zijn in Brussel gevestigd:

De Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de bijzondere opsporingsmethoden: observatie, infiltratie en informantenwerking, met inbegrip van de sturing, de controle en de coördinatie van de interventies van de Speciale Eenheden.
  • De deelname (24/7) aan het nationale invalspunt : het verzekeren van een permanente bereikbaarheid ten behoeve van de Federale Gerechtelijke politie.

Deze directie behandelt de materies van de technische en wetenschappelijke politie. Zij staat in voor het beleid inzake forensische materies die de materiële aanwijzingen in de onderzoeken, gevoerd door de recherchediensten van de lokale en federale politie, behandelen.

De Directie speciale eenheden is samengesteld uit een aantal centrale en gedeconcentreerde eenheden. Deze eenheden voeren gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten uit.

De Directie speciale eenheden werkt ten voordele van de bevoegde overheden en ten voordele van de federale en de lokale politie.

De Dienst opsporingsberichten maakt deel uit van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie en is belast met het verspreiden van opsporingsberichten in de media.

Het Fugitive Active Search Team is de eenheid van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie die belast is met de opsporing van voortvluchtigen.

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en is belast met de bestrijding van de ICT-criminaliteit.

OCRC maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Het speurwerk van de CDBC betreft vooral de volgende misdrijven: omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.

De Dienst Leefmilieu is een steundienst van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Zijn hoofdtaak bestaat voornamelijk in het helpen van politiemensen tijdens het uitvoeren van hun taken betreffende de bestrijden van de zware leefmilieucriminaliteit.