Federal Computer Crime Unit

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en is belast met de bestrijding van de ICT-criminaliteit.

De politiediensten, gespecialiseerd in het onderzoek van computer- en telecommunicatiesystemen, zijn uitgebouwd op twee niveaus

 • De Federal Computer Crime Unit (FCCU) op nationaal niveau binnen de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit
 • De regionale CCU's (RCCU) binnen elke gerechtelijke directie in de arrondissementen onder leiding van de gerechtelijke directeurs.

De organisatie en de werking van de CCU's op federaal en regionaal vlak moeten garant staan voor:

 • Een efficiënte en tijdige bijstand aan politiediensten in het kader van gerechtelijke dossiers om alle relevante informatie in ICT-omgevingen op te sporen, te vrijwaren en in leesbare vorm ter beschikking te stellen van de rechercheurs.
 • Een doeltreffende bestrijding van alle vormen van ICT-criminaliteit door specialisatie, preventie, proactieve en reactieve interventies, waardoor de negatieve impact van deze criminaliteitsvorm op het maatschappelijke leven zo klein mogelijk wordt gehouden. De geleverde dienst moet technisch en procedureel van onberispelijke kwaliteit zijn en gelijkwaardig over het hele Belgische grondgebied.

De bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten door onderzoekers en magistraten staat voorop. De geleverde diensten kaderen bij voorkeur in een multidisciplinaire aanpak waarbij rekening wordt gehouden met een aanvaardbare kosten/batenverhouding.

De FCCU

Opdracht

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) is belast met de bestrijding van de ICT-criminaliteit (ICT: Information and Communication Technology, de computers en de netwerken die ze verbinden) met als doel ook in de cyberwereld de burgers te beschermen tegen alle vormen van "traditionele" en "nieuwe" criminaliteit. Deze opdracht omvat ook: de bestrijding van andere criminele fenomenen ondersteunen met gespecialiseerde recherche in ICT-omgeving. Ook pedofilie op het internet, internetfraude (frauduleuze verkoop op het internet) en telecomfraude behoren tot de competenties.

Samenstelling

De FCCU is samengesteld uit 3 afdelingen:

 • De afdeling "Beleid" staat in voor algemeen advies inzake ICT-onderzoek, voor vastlegging van methodes en standaarden, voor de aankoop van specifiek materiaal en voor vorming.
 • De afdeling "Operaties"
  • Levert gespecialiseerde steun aan de centrale operationele opsporingsdiensten en aan de regionale computer crime units (RCCU). Het gaat om steun voor onderzoek van ICT-systemen binnen het kader van "traditionele" criminaliteit.
  • Ondersteunt de RCCU's bij de behandeling van de dossiers informaticacriminaliteit en telecommunicatiefraude.
 • De afdeling "Intelligence" zorgt voor de informatiehuishouding en voor de beeldvorming over de informaticacriminaliteit.

Behandeling door de FCCU van de ontvangen meldingen:

 • Indien een misdrijf (nieuw feit) wordt vastgesteld
  • Waarvoor een Belgische rechtsmacht bevoegd is, dan wordt een aanvankelijk proces-verbaal opgesteld ter bestemming van het bevoegde Parket.
  • Waarvoor een buitenlandse rechtsmacht bevoegd is, dan wordt de bevoegde buitenlandse (politie)dienst daarvan via Interpol ingelicht.
 • Indien het informatie betreft een bepaald fenomeen (bvb. drugs) of inlichtingen die al het voorwerp uitmaken van een strafdossier, dan wordt de bevoegde Belgische politiedienst daarvan ingelicht.
 • Indien het om administratieve inbreuken naar Belgisch recht gaat, dan wordt de bevoegde overheid daarvan in kennis gesteld.

De RCCU's

De RCCU's bieden minimaal de garantie op een kwalitatief goed forensisch ICT-onderzoek van PC-apparatuur, andere gegevensdragers en kleine netwerken.De RCCU's onderzoeken de sporen van internetcriminaliteit en identificeren de daders.

Voor de invulling van de behoefte tot forensisch ICT-onderzoek van grotere netwerken, centrale computer-systemen of speciale apparatuur en voor een voortgezet onderzoek van ICT-criminaliteit kan een beroep worden gedaan op de competenties van de FCCU op nationaal niveau.

De werking van de FCCU wordt in belangrijke mate bepaald door de situatie van en de interactie met de RCCU's.