De informatiegestuurde politiezorg (Intelligence Led Policing)

Binnen de federale politie vormt de "Intelligence Led Policing" of informatiegestuurde politiezorg één van de pijlers waarop onze visie op politiewerk is gebaseerd.

Het concept is eenvoudig : het zijn de inlichtingen die aan de basis liggen van de politieacties en niet omgekeerd. Deze aanpak steunt op het inzamelen en verwerken van gegevens (feiten, daders, criminele groeperingen, enz.) enerzijds en op de meerwaarde geleverd door de ervaring en de vaardigheden van het politiepersoneel anderzijds. De informatie (intelligence) die zo is vergaard, gidst de federale gerechtelijke politie, op legale en legitieme wijze, op het strategisch (strafrechtelijk beleid), tactisch (actieplan) en operationeel (onderzoek) niveau.

De eerstelijnspolitie, met directe toegang tot de informatiebronnen, is een sleutelfiguur. Haar kennis wordt benut om de fenomenen zo goed mogelijk te bestrijden. Daarnaast spelen ook vele andere functies een essentiële rol (analisten, gespecialiseerde onderzoekers, het arrondissementeel informatiekruispunt, labo, enz.).

De toekomst durven voorspellen, tendensen bepalen : de permanente uitdaging van de strategische analisten.

De strategische analisten maken gebruik van verschillende methoden en analysetechnieken (cartografie, statistieken, ontwikkelen van draaiboeken, enz.) waardoor ze een nauwkeurig beeld kunnen schetsen van de veiligheidsfenomenen, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Het doel van deze analyses bestaat erin de bevoegde overheden te helpen bij de bepaling van de (strategische) prioriteiten op het vlak van veiligheid.

Door die uitgebreide analyses van gegevens, draagt de strategische analist bij tot de betere kennis van de fenomenen. Met hetzelfde doel raadpleegt hij of zij verschillende bronnen (al of niet politionele) en worden ze vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd om zo de nieuwe of de mogelijk toekomstige trends in de evolutie van de criminaliteit te zien.

Het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) bevindt zich in het hart van de informatie-uitwisseling.

De informatiegestuurde politiezorg is geen éénrichtingsverkeer. Ze wordt gekenmerkt door de uitwisseling en het delen van informatie en kennis tussen alle politieambtenaren, ongeacht de dienst of het niveau (lokaal of federaal) waarvan ze lid zijn. Daarom vinden we in elk arrondissement een arrondissementeel informatiekruispunt waar de informatie afkomstig van de verschillende politiediensten wordt verwerkt, geanalyseerd en verspreid.

Dankzij de bevoorrechte positie die het bekleedt op arrondissementeel niveau en dankzij zijn bijzondere expertise, geeft het AIK aan de politionele gegevens een extra waarde via een specifieke opvolging van de fenomenen en de dadergroepen, en stimuleert het de uitwisseling (over de grenzen heen) van de politionele informatie. Het AIK oefent een signaalfunctie uit, voornamelijk ten opzichte van alle politieeenheden. Doel is een specifieke opduikende "misdaadgolf" (bijvoorbeeld woningdiefstallen in een wijk), een nieuwe modus operandi of een nieuwe veiligheidsproblematiek te detecteren zodat maatregelen kunnen worden genomen.

De inzameling en de analyse van de gegevens, een beslissende fase in het onderzoek.

In het kader van de proactieve of reactieve onderzoeken zoeken de operationele misdrijfanalisten (OMA) verbanden tussen criminele feiten, de daders, de plaatsen die ze bezoeken of waar ze actief zijn, de modi operandi, enz. Dankzij hun analyse van deze gegevens stellen ze de onderzoekers in staat hun onderzoek zo goed mogelijk te oriënteren.

Andere politiemedewerkers actief op het arrondissement, lid van de secties criminele informatie (SCI), zijn gespecialiseerd in de informatievergaring in het criminele milieu. Ze onderhouden geregeld contacten met informanten afkomstig uit of verwant met dit milieu en kunnen hun collega's via bepaalde informatie begeleiden bij hun onderzoeken of hen dieper laten ingaan op bepaalde criminele activiteiten. Dit soort delicate maar noodzakelijke contacten geschieden binnen een duidelijk wettelijk kader, dito werkregels en worden grondig gecontroleerd door de gerechtelijke overheid. De federale gerechtelijke politie benut deze informatiebronnen voornamelijk in functie van de prioritaire fenomenen.