Internationale politionele en gerechtelijke samenwerking

In België is het Federaal Parket belast met het faciliteren van de internationale politionele en gerechtelijke samenwerking, maar ook de Belgische politie beschikt over een efficiënt netwerk van verbindingsofficieren (LO) die in het buitenland tewerkgesteld zijn.

Zij bieden steun aan de Belgische onderzoekers in het raam van de uitvoering van internationale rechtshulpverzoeken en ondersteunen talrijke vormen van internationale samenwerking. De verbindingsofficieren van buitenlandse politiediensten die in België tewerkgesteld zijn, leveren een gelijkaardige ondersteuning. In de grensregio's wordt ook intensief samengewerkt in de Centra voor samenwerking van politie en douane.

Er bestaan bilaterale politionele akkoorden met onze buurlanden, andere landen binnen de Europese Unie en derde landen. Deze akkoorden worden vertaald in actieplannen die uitgevoerd worden door de directies van de federale gerechtelijke politie. Het verdrag dat afgesloten werd met Polen met betrekking tot voertuigcriminaliteit is daarvan een mooi voorbeeld. Het organiseert een betere controle aan de Poolse buitengrenzen van de voertuigen die uit ons land afkomstig zijn. Vele in ons land gestolen voertuigen worden zo teruggevonden.

Sommige samenwerkingsvormen met Europese en niet-Europese politiediensten verlopen multilateraal, zoals de Benelux samenwerking. De multilaterale initiatieven lopen volgens de Schengenreglementering die een eerste raamwerk vormt voor informatie-uitwisseling en uitvoering van grensoverschrijdende onderzoeken. Het Schengen Informatie Systeem (SIS) geeft politiediensten van de betrokken landen de mogelijkheid om mensen op te sporen en voorwerpen te signaleren. Het meer recente Europees Verdrag van Prüm voorziet in de mogelijkheid om wederzijds, sterk vereenvoudigd en automatisch DNA gegevens, vingerafdrukken en nummerplaten uit te wisselen die zich in de nationale gegevensbanken bevinden.

Op het niveau van de Europese Unie vormen meerdere agentschappen en instellingen, zoals de Task Force of Chiefs of Police (TFCP), het Europese Politiecollege (CEPOL), het Agentschap voor de controle aan de buitengrenzen (FRONTEX), Europol, Eurojust en het Europese agentschap voor de strijd tegen de fraude (OLAF) belangrijke steunpunten voor de activiteiten van de federale gerechtelijke politie.

Op mondiaal vlak is Interpol de organisatie die zorgt voor de uitvoering van internationale opsporing van personen met het oog op hun aanhouding, uitlevering of andere maatregelen. Interpol beheert ook een aantal gegevensbanken ten voordele van de lidstaten. Het zijn databanken met bijvoorbeeld gegevens over geseinde personen, vervalste documenten, vingerafdrukken, gestolen voertuigen, enz. Deze activiteiten vergemakkelijken het werk van de federale gerechtelijke politie, zowel op het niveau van de centrale als de gedeconcentreerde directies. Voor België verlopen de contacten met deze organisatie via het Nationaal Invalspunt, gemeenschappelijk beheerd op het niveau van de federale politie.

Tot slot wint de rol van de Verenigde Naties in het kader van de internationale strijd tegen criminaliteit aan belang. Diverse initiatieven zoals het "United Nations Office on Drugs and Organised Crime (UNDOC) leveren een input aan de centrale directies.