Taakverdeling

De overheden beslissen over de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie, en dit overeenkomstig de ministeriële richtlijn van 20 februari 2002.

Hierbij een uittreksel van deze ministeriële richtlijn:

« De magistraat laat zich bij de toewijzing van een proactief of reactief onderzoek en in voorkomend geval bij het toewijzen van de operationele leiding, leiden door het criterium van de complexiteit van het onderzoek.

1. De aard van het te onderzoeken feit of van de te onderzoeken feiten

Zodra een onderzoek beantwoordt aan het criterium van de complexiteit, wordt het in principe door de magistraat aan de federale politie toegewezen. Alle andere onderzoeken worden aan de lokale politie toegewezen.

a. Onderzoek naar een gepleegd of nog te plegen feit of feiten in het kader van een criminele organisatie.

b. Het onderzoek naar volgende misdrijven wordt in principe aan de federale politie toegewezen:

 • Ontvoering.
 • Afpersing (racketeering).
 • Gijzeling.
 • Bomaanslag.
 • Car- en homejacking.
 • Hold-up.
 • Moord.
 • Brandstichting.
 • Valsmunterij en valse betaalmiddelen.
 • Mensenhandel.
 • Ernstige en zwaarwichtige bedreigingen ten aanzien van magistraten, politiemensen, getuigen, enz.
 • Corruptie en de ernstige en complexe misdaden en wanbedrijven ten nadele van de materiële of morele belangen van de openbare dienst, meer in het bijzonder bij het voorbereiden, het gunnen en het uitvoeren van overheidsopdrachten, alsook bij het voorbereiden, het verlenen en het aanwenden van openbare subsidies en bij het verlenen van machtigingen, vergunningen, goedkeuringen en erkenningen.
 • Georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale delinquentie.
 • Witwassen van de opbrengst van ernstige of georganiseerde criminaliteit.
 • Ernstige en/of georganiseerde sociale of fiscale inbreuken, te weten deze waarbij bijzonder complexe mechanismen worden aangewend, waarbij gebruik wordt gemaakt van procédés van internationale omvang of die aanzienlijk nadeel berokkenen aan de Schatkist van de Belgische Staat of van vreemde staten.
 • Fraude ten nadele van de doelstellingen of aan de financiële belangen van de Europese Unie.
 • Misdrijf van voorkennis.
 • Onwettig aantrekken van spaargeld in het openbaar.
 • Beurskoersmanipulatie.
 • Financiële oplichting.
 • Informaticacriminaliteit.
 • Grootschalige zwendel: drugs ; wapens, munitie en explosieven ; milieu (afval, nucleair materiaal, beschermde fauna en flora) ; hormonen ; voertuigen ; kunst/antiek ; namaakartikelen.
 • Diefstal en de afpersing van nucleair materiaal.
 • Terrorisme.
 • Sekten.

c. Het onderzoek naar voortvluchtigen wordt aan de federale politie toevertrouwd indien zij feiten hebben gepleegd waarvan het onderzoek in beginsel tot haar bevoegdheid behoort.

d. Het strafonderzoek dat verband houdt met materies die behoren tot de wettelijke opdrachten van de Veiligheid van de Staat (wet van 30 november 1998) wordt aan de federale politie toevertrouwd in het bijzonder wanneer de bijstand van deze inlichtingendienst wordt gevraagd.

2. Aard van de te verrichten onderzoeksdaden

a. Het onderzoek naar een of meer feiten dat hierna opgesomde gespecialiseerde onderzoeksdaden vereist, wordt aan de federale politie toegewezen:

 • Gespecialiseerde vormen van vermogensanalyse.
 • Gespecialiseerde vormen van operationele analyse (bv. profiling).
 • Onderzoeksdaden ten aanzien van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en ten aanzien van magistraten voor een of meer feiten gepleegd tijdens het beroep en eigen aan het beroep.

b. Het onderzoek waarbij een beroep moet worden gedaan op bijzondere opsporingstechnieken […]

c. De overige onderzoeken kunnen aan de lokale politie worden toegewezen hoewel zij ook gespecialiseerde onderzoeksdaden kunnen vereisen, bij voorbeeld de inzet van de laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie of de opname van het verhoor van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik of zware mishandelingen.

3. Geografische spreiding van gespecialiseerde onderzoeksdaden

Het onderzoek naar één of meer feiten ter zake waarvan de belangrijkste onderzoeksdaden overwegend buiten het arrondissement of het Rijk moeten worden verricht, wordt in principe aan de federale politie toegewezen.

Ook bij een goede taakverdeling, blijft het gerechtelijk speurwerk teamwerk dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een hele reeks partners binnen en buiten de geïntegreerde politie. Performant onderzoeken is inderdaad een zaak van samenwerken met tal van diensten en autoriteiten die elkaar aanvullen en versterken met het oog op een leefbare en veilige samenleving.