Belgische politie maakt zich op voor een grootschalig sportevenement

BRUSSEL, 27/08/2019. - Tijdens het weekend van 30 en 31 augustus en 1 september 2019 vindt de Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps plaats. De Federale en Lokale Politie werken nauw samen met hun collega's uit de buurlanden om dit evenement vlot te laten verlopen. Via het Twitteraccount van de Federale Politie @BelPoliceEvent zullen ze in real time informatie en tips geven over mobiliteit en preventie. Een eerste tip: kom ruim op tijd!

Nationale en internationale samenwerking

De coördinatie- en steundirectie van de Federale Politie van Luik zal instaan voor de veiligheid op en rond het circuit, in nauwe samenwerking met de politiezone Stavelot-Malmedy. Zij zullen ook kunnen rekenen op de steun van vele andere politiezones en van andere diensten van de Federale Politie, waaronder de Wegpolitie van Luik, de Federale Gerechtelijke Politie van Luik, de Luchtsteun, de politie te paard, enzovoort.

Ook dit jaar kunnen de Belgische politiediensten rekenen op de steun van buitenlandse collega's. Een twintigtal Luxemburgse, Duitse en Nederlandse collega's zullen het aanwezige politiedispositief versterken. Ze zullen instaan voor een zichtbare en kwaliteitsvolle ontvangst en bijstand van de buitenlandse toeschouwers die dit internationale evenement bijwonen.

Bijzonderheid dit jaar: de Belgische politie zal het genoegen hebben versterking te krijgen van een detachement van de paardenbrigade van de Nederlandse politie.  

De focus ligt hierbij op verschillende doelstellingen: enerzijds de banden met de buitenlandse partners versterken en samenwerking op het terrein tot stand brengen, maar ook en vooral een meerwaarde betekenen voor bezoekers uit de buurlanden. Zij kunnen immers rekenen op een rechtstreeks contact met politieagenten, gekleed in een herkenbaar uniform, die de Luxemburgse, Duitse en Nederlandse taal machtig zijn, om hen een optimaal gevoel van veiligheid te bieden.

De Geïntegreerde Politie werkt nauw samen met de organisatoren, de verschillende hulpdiensten en andere private veiligheidsdiensten op de site om deze editie van de Grote Prijs voor het publiek in de beste omstandigheden te laten verlopen.

 

Praktische informatie

Zoals elk jaar werd er een mobiliteitsplan opgesteld om de site beter toegankelijk te maken en het verkeer vlot te laten doorstromen.

De toeschouwers worden verzocht om de bevelen en tips van de politieagenten en stewards te volgen. Om zo weinig mogelijk files te hebben, raadt de politie de automobilisten aan om de toegangsdocumenten tot het circuit (doorgangsbewijs, parkingreservatie, ...) zichtbaar achter hun voorruit te plaatsen van zodra ze in de buurt van de site komen.

Voorgestelde routes leiden de bezoekers naar parkings dicht bij het circuit. Door de verkeersmaatregelen dient u soms een andere route te volgen dan de gps aanbeveelt. Het is daarom beter om uw gps in de omgeving van het circuit uit te schakelen en nauwgezet de gekleurde borden en de bevelen van de stewards en politieagenten in acht te nemen. Een ander belangrijk aspect om uw route te plannen: houd geen rekening met de reistijd die uw gps aangeeft, maar vertrek op tijd om files te vermijden.

Sociale media

De Federale Politie zal tijdens het evenement in real time communiceren via Twitter. Informatie wordt onmiddellijk  in vier talen verspreid via het account @BelPoliceEvent van de Federale Politie, specifiek bedoeld voor de communicatie tijdens grote evenementen. Een maximum aan informatie over de mobiliteit en de veiligheid van de toeschouwers zal via dit account worden gecommuniceerd.

Social Media

Toegangscontrole

Bij elke toegang tot het circuit, maar ook binnen de site, zullen de toeschouwers en hun bagage aan een controle onderworpen worden. Deze controles, in combinatie met de ticketverkoop ter plaatse, kunnen de wachttijden doen oplopen.

De parkings zijn toegankelijk vanaf 6.00 uur, zodat de toeschouwers zo vroeg mogelijk kunnen  aankomen om te lange wachttijden te vermijden.

Verboden voorwerpen: drones

Op en rond de site zijn geen drones toegelaten.

Daarnaast zijn ook glazen verpakkingen, tenten, wapens, dieren, fietsen, steps, vuurwerk, rookvormende middelen, ladders, parasols, vlaggenstokken, enzovoort verboden op het terrein. Op de officiële website van de Grote Prijs (www.spagrandprix.com/nl/infos-pratiques) is een exhaustieve lijst beschikbaar van toegelaten en verboden voorwerpen.

Security control
 

Toegangszones

Afhankelijk van het toegangsticket zijn er rond het circuit drie verschillende zones:

 • Geel (Source): ten noorden van het circuit. Deze zone is toegankelijk voor de toeschouwers met een Gold, Silver 1 en 2 of Bronze ticket.
 • Groen (Combes): ten zuiden van het circuit. Deze zone is toegankelijk voor de toeschouwers met een Silver 3 en 4 of Bronze ticket.
 • Rood (Blanchimont): ten zuiden van het circuit. Deze zone is toegankelijk voor de toeschouwers die beschikken over een toegangsticket Bronze, tribune 'Verstappen' of zone '17-27'.

Zone d'accès

Routes via de autosnelweg

Via de E42-A27 : 

 • Afrit 10 (Francorchamps) geeft toegang tot de gele zone. Deze afrit kan eveneens worden genomen door personen die geen parkeerplaats gereserveerd hebben.
  Yellow area
 • LAfrit 10bis (Cronchamps) is UITSLUITEND voor toeschouwers met een blauweparkingreservatie. Deze route moet eveneens worden gebruikt door de motorrijders die naar de voor hen bestemde parking P1 worden geleid.   
  Blue Area
 • Afrit 11 ‘Francorchamps Sud’ (Malmedy) geeft toegang tot de groene en rode zone.  Deze afrit kan eveneens worden genomen door personen die geen parkeerplaats gereserveerd hebben. Wegens het zeer drukke verkeer op de E42-A27 tussen Battice en Malmedy wordt de autobestuurders die naar de rode en groene zones willen rijden echter aangeraden de autosnelweg E25-A26 te nemen tot afrit 48 Werbomont en vervolgens in de richting van Stavelot te rijden. 
  Green red area
 • Ook op de website van de Lokale Politie van Stavelot-Malmedy (www.policestavelotmalmedy.be), via Info Trafic (RTBF) en via de wegsignalisatie langs de autosnelweg is praktische informatie beschikbaar.

 

Bussen

Er zijn meerdere parkings voor bussen die beschikken over een vooraf aangekocht parkingticket. Deze bussen zullen over een op voorhand uitgetekende reisweg beschikken.

Autobussen met een blauwe of gele reservatie moeten afrit 9 van de E42-A27 nemen in de richting Verviers - St.-Vith, en afrit 10 in de richting St.-Vith - Verviers. Vanaf daar zullen ze naar hun parkeerzone worden geleid.

Er worden ook parkeerplaatsen voorzien voor bussen zonder gereserveerde parkeerplaats in de groene zone (Combes) en de rode zone (Blanchimont).

Motorfietsen en fietsen

Motorrijders kunnen afrit 10bis nemen. Ze zullen aanwijzingen krijgen om de voor hen bestemde parking P1 te bereiken. Op de parking zal er een bewaarplaats zijn voor helmen en uitrustingen.

Toeschouwers die het circuit met de fiets willen bereiken, kunnen hun wagen stallen op de parking van het oude station van Stavelot, gelegen in de Avenue André Grégoire in Stavelot, en via de Pré-RAVeL (lijn 44a) naar de ingang Blanchimont gaan. Daar zullen ze aanwijzingen krijgen om hun fietsen op een gratis parking met toezicht te stallen. 

Vertrekken met de taxi

Tal van taxi's zullen naar Francorchamps komen om de toeschouwers na afloop van de Grote Prijs weer naar huis te brengen. Deze taxi's zullen geparkeerd staan op parking P24 in het centrum van het dorp.

Openbaar vervoer

Het circuit is toegankelijk per trein via het station van Verviers. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organiseert de TEC Luik-Verviers vanaf 7.30 uur speciale busdiensten vanaf dit station naar het circuit, met een mogelijke terugkeer tussen 14.00 en 19.00 uur. Meer informatie: www.infotec.be (rubriek Nieuws) en www.belgianrail.be.

Diefstalpreventie

Om diefstallen te vermijden, moeten de toeschouwers hun voertuig goed afsluiten en er geen waardevolle voorwerpen in achterlaten. Ondanks de bijzondere opmerkzaamheid van de politiediensten zijn er in de omgeving van het circuit ook regelmatig pickpockets te bespeuren. Wees dus bijzonder waakzaam.

Look out!

Hulp nodig?

Hebt u dringende hulp nodig, bel dan het nummer 112 en geef de operator uw locatie door met behulp van de 100 op de site aangebrachte borden.

112

Collaboration nationale et internationale

La direction de coordination et d'appui de la Police Fédérale de Liège sera chargée du service d'ordre, en étroite collaboration avec la zone de police de Stavelot-Malmedy. Elles pourront également compter sur l'appui de nombreuses autres zones de police et d’autres services de la Police Fédérale dont la police de la route de Liège, la Police Judiciaire Fédérale de Liège, l'appui aérien, la police à cheval, etc.

Cette année encore, les services de police belge bénéficieront de l'appui de collègues étrangers. Une vingtaine de collègues luxembourgeois, allemands et néerlandais viendront renforcer le dispositif policier déjà mis en place afin d'assurer une visibilité, un accueil et une assistance de qualité aux citoyens étrangers venus assister à cette manifestation internationale.

En particulier cette année, nous aurons la chance d’accueillir un détachement de la brigade équestre de la Police néerlandaise en renfort. 

Les objectifs poursuivis sont multiples : approfondir la collaboration avec les partenaires étrangers et développer la coopération sur le terrain, mais aussi et surtout offrir une plus-value aux spectateurs originaires de pays limitrophes. En effet, ils pourront être directement en contact avec des policiers vêtus d'uniformes reconnaissables et maîtrisant parfaitement les langues luxembourgeoise, allemande et néerlandaise, ceci afin de leur assurer un sentiment de sécurité optimal.

Enfin, la Police Intégrée assure cette gestion en parfaite collaboration avec les organisateurs ainsi que les différents services de secours et autres services de sécurité privée présents sur le site pour que l'édition 2019 du Grand-Prix se déroule dans les meilleures conditions pour le public.

 

Informations pratiques

Comme chaque année, un plan de mobilité a été établi pour rendre le site plus facilement accessible et fluidifier la circulation.

Les spectateurs sont donc invités à respecter les injonctions et conseils donnés par les policiers et les stewards. Pour réduire les files, nous recommandons aux automobilistes de placer les documents d’accès au circuit (laissez-passer, réservation de parking, ...) de façon visible derrière leur pare-brise, dès leur arrivée à proximité du site.

Les itinéraires proposés conduisent vers des parkings proches du circuit. Les mesures de circulation imposent parfois un itinéraire qui n'est pas celui conseillé par le GPS. Dès lors, mieux vaut éteindre votre GPS aux abords du circuit et bien respecter les panneaux de couleur ainsi que les injonctions des stewards et des policiers. Autre aspect important pour la planification de votre itinéraire : ne tenez pas compte du temps calculé par votre GPS et prenez la route suffisamment tôt pour éviter les files.

Médias sociaux

La Police Fédérale communiquera ce weekend, en temps réel, via un canal unique : Twitter. Des informations seront diffusées par ce biais, en instantané, en 4 langues sur le compte de la Police Fédérale spécifiquement dédié à la communication lors des grands événements : @BelPoliceEvent. Ce compte sera utilisé afin de transmettre un maximum d'informations relatives à la mobilité et à la sécurité des spectateurs.

Social Media

Contrôle aux accès

Tous les spectateurs ainsi que leurs bagages seront contrôlés à chaque accès du circuit mais aussi à l’intérieur de l’enceinte. Ces contrôles, conjugués à la vente de tickets sur place, risquent de provoquer certains délais d’attente.

Les parkings seront accessibles dès 6h00 afin de permettre aux spectateurs d'arriver le plus tôt possible et d’éviter ainsi de trop longues périodes d’attente.

Objets non autorisés : zone interdite aux drones

L’usage de drones est strictement interdit sur le site et ses alentours.

D’autres articles ne sont pas autorisés sur le site, tels que contenants en verre, tentes, armes, animaux, vélos, trottinettes, engins pyrotechniques, fumigènes, échelles, parasols, hampes de drapeaux, etc.
Une liste exhaustive des objets autorisés et interdits peut être consultée sur le site officiel du Grand-Prix (www.spagrandprix.com/fr/infos-pratiques). 

Security control

Zones d’accès

En fonction du ticket d'accès, trois zones distinctes sont définies autour du circuit :

 • Jaune (Source) : au nord du circuit, elle est dédiée aux spectateurs qui disposent d’un ticket Gold, Silver 1 et 2 ou bronze
 • Verte (Combes) : au sud du circuit, elle est dédiée aux spectateurs qui disposent d’un ticket Silver 3 et 4 ou Bronze
 • Rouge (Blanchimont) : au sud du circuit, elle est dédiée aux spectateurs qui disposent d’un accès Bronze, tribune « Verstappen » ou zone « 17-27 ».

Zone d'accès

Itinéraires autoroutiers

Via la E42-A27 : 

 • La sortie 10 (Francorchamps) donne accès à la zone jaune. Elle est également disponible pour les personnes sans pré-réservation de parking. 
  Panneau visible le long de l’autoroute :
  Yellow area
 • La sortie 10bis (Cronchamps) est prévue EXCLUSIVEMENT pour les détenteurs d'une réservation de stationnement de couleur bleue. Cet itinéraire est également destiné aux motos qui seront dirigées vers le Parking P1 qui leur est réservé.   
  Panneau visible le long de l’autoroute :
  Blue Area
   
 • La sortie 11 « Francorchamps Sud » (Malmedy) donne accès aux zones verte et rouge.  Elle est également disponible pour les personnes sans pré-réservation de parking. ​Toutefois, vu la forte densité de circulation sur l’E42-A27 entre Battice et Malmedy, il est conseillé aux automobilistes qui veulent se rendre dans les zones rouge et verte de prendre l’autoroute E25-A26 jusqu'à la sortie 48 Werbomont et de suivre ensuite la direction de Stavelot. 
  Panneau visible le long de l’autoroute :
  Green red area
   
 • Des informations pratiques sont également communiquées sur le site internet de la Police Locale de Stavelot-Malmedy (www.policestavelotmalmedy.be), via l’info-trafic de la RTBF et sur les remorques lumineuses disposées le long de l’autoroute.

Autocars

Plusieurs parkings sont prévus pour les autocars qui disposent d'un ticket de stationnement acheté à l'avance. Ces cars disposeront d'un itinéraire préétabli.

Les cars avec pré-réservation bleue ou jaune doivent prendre la sortie 9 de la E42-A27 dans le sens Verviers - St-Vith, et la sortie 10 dans le sens St-Vith - Verviers. Ils seront orientés depuis cet itinéraire vers leur zone de stationnement.
Pour les autocars sans pré-réservation des stationnements sont prévus dans les zones verte (Combes) et rouge (Blanchimont).

Motos et vélos

Les motos peuvent emprunter la sortie 10bis. Des indications leur seront fournies pour rejoindre le parking P1 qui leur est réservé. Une consigne pour laisser casques et équipements sera organisée sur ce parking.

Les spectateurs souhaitant se rendre sur le circuit à vélo peuvent stationner leur(s) véhicule(s) sur le parking de l’ancienne gare de Stavelot, situé Avenue André Grégoire à Stavelot, et emprunter le Pré-Ravel (Ligne 44a) qui les mènera vers l’entrée Blanchimont.

Des indications leur seront données pour entreposer les vélos dans un Parking gratuit et sous surveillance, réservé à ce moyen de transport.

Repartir en taxi

En prévision du départ des spectateurs en fin de Grand Prix, de nombreux taxis rejoignent le village de Francorchamps. Ces taxis, à la disposition du public, seront stationnés dans le parking P24 dans le centre du village.

Transports en commun

Le circuit est accessible en train via la gare de Verviers. Les vendredi 30, samedi 31 août et dimanche 1er septembre, la TEC Liège-Verviers organise des services spéciaux de bus au départ de cette gare en direction du circuit à partir de 07h30 et retour entre 14h00 et 19h00.
Pour plus d'informations : www.infotec.be (rubrique actualités) et www.belgianrail.be
 

Prévention des vols

Pour se prémunir des vols, les spectateurs doivent veiller à bien fermer leur(s) véhicule(s) et à ne pas laisser d'objets de valeur à l'intérieur de celui-ci. De même, malgré une attention spécifique des services de police, des pickpockets sévissent régulièrement aux abords du circuit. Il convient donc d'être particulièrement vigilant.

Look out!

Besoin de secours ?

Si vous avez besoin d’aide urgente, composez le 112 et indiquez à l’opérateur votre position à l’aide des 100 panneaux disposés sur l’ensemble du site.

112