Een akkoord over de maatregelen voor de waterbedeling

De gezondheid van onze medewerkers is een prioriteit van de overheid en de syndicale vertegenwoordigers. Vandaag, op woensdag 21 augustus, heeft het Hoog Overlegcomité op basis van de beschikbare informatie vastgesteld dat er actueel geen groot probleem is voor de gezondheid. Wel heeft het Comité een positief advies uitgebracht over de voorgestelde voorzorgsmaatregelen.

 

BRUSSEL, 21/08/2019. - De gezondheid van het personeel is een prioriteit van het Hoog Overlegcomité, in het bijzonder in haar bevoegdheid van Comité voor preventie en bescherming op het werk. De commissaris-generaal heeft ook zelf aan de vergadering deelgenomen. Er werd tot op heden geen belangrijk probleem vastgesteld maar het Comité acht verdere opvolging en maatregelen aangewezen.

Alle relevante actoren waren aanwezig om over het dossier te spreken : de vakorganisaties, de Regie der Gebouwen, de vertegenwoordigers van beide ministers en de overheden van de Federale Politie.

Het Comité heeft een positief advies uitgebracht over de volgende maatregelen :

  • Het sluiten van de gebouwen waar een (bacteriële) besmetting wordt vastgesteld;
  • Het aanbrengen van de resultaten van de wateranalyses aan de ingang van de onderzochte gebouwen;
  • De plaatsing van waterfonteinen met flessen op plaatsen waar er geen toegang is tot drinkbaar water en de vervanging van fonteinen aangesloten op het netwerk van leidingwater door waterfonteinen met flessen.
  • Het in kaart brengen van de nutsvoorzieningen (voor water) van de Federale Politie in samenwerking met de Regie der Gebouwen vanaf september. Een actieplan op nationaal niveau zal hierop volgen.
  • De samenwerking van de arbeidsgeneeskundige dienst met een expert om zich ervan te vergewissen dat de meest adequate methode voor de analyse van de resultaten wordt aangewend.
  • De uitnodiging voor een bloedafname, indien gewenst, voor de medewerkers werkzaam in de betrokken gebouwen.

Het Comité zal de situatie van zeer nabij opvolgen.