Nieuw dynamisch instrument voor raadpleging van criminaliteitsstatistieken

Dalende tendens van het aantal door de politie vastgestelde criminele feiten in eerste semester van 2013

BRUSSEL, 15/01/2014. - Vandaag, 15 januari 2014, stelde de minster van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, samen met de commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle en de vice-voorzitter van Vaste Commissie van de Lokale Politie Marc Hellinckx een nieuw instrument voor dat het toelaat om de meest recente statistieken met betrekking tot de door de politie geregistreerde criminaliteit tijdens het eerste semester van 2013, te raadplegen.

Sinds 2000 stelt de federale politie de criminaliteitsstatistieken ter beschikking van iedereen (burger, partner, journalist, onderzoekers etc), en dit in de vorm van PDF-bestanden op de website. Vanaf vandaag zijn ze ook beschikbaar via een nieuw instrument op een meer dynamische, interactieve en professionele manier. Aan de hand van tabellen, kaarten en grafieken kunnen de bezoekers van de website de statistieken van bepaalde fenomenen (diefstal van voertuigen, inbraken, fietsdiefstallen, intrafamiliaal geweld,…) raadplegen.

Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om op een grafiek de evolutie van een bepaald fenomeen over verschillende maanden of jaren heen te bekijken.

Dit werkinstrument zal logischerwijze voortdurend aangepast worden om de bezoeker een zo ruim mogelijke contextualisering te geven bij de gezochte cijfers.

De voorstelling van dit nieuwe instrument is ook de gelegenheid om de criminaliteitsstatistieken voor de eerste zes maanden van 2013 voor te stellen. En de cijfers zijn indrukwekkend: van januari tot juni 2013 hebben de politiediensten (zowel lokaal als federaal) 480.683 feiten vastgesteld. Dit is een daling van 6,8% ten opzichte van het eerste semester van 2012 (-34.823 geregistreerde feiten), maar vooral: het is het laagst vastgestelde cijfer in een eerste semester sinds 2000, het jaar waarin de federale politie op haar niveau startte met het beheer van de politiestatistieken.

Niettemin is het belangrijk om te onderstrepen dat deze cijfers niet representatief zijn voor het ganse jaar 2013 en eerder als tendensen moeten beschouwd worden. De meest merkwaardige dalende tendensen hebben betrekking tot autocriminaliteit, inbraken in gebouwen (buiten woningen) en de diefstallen met geweld.

Alle statistische gegevens alsook de documenten die tijdens de persconferentie van vandaag gebruikt werden, zijn beschikbaar op www.federalepolitie.be. Hierna vindt u achtergrondinformatie over de fenomenen die tijdens de persconferentie aan bod kwamen.

Focus op de totale criminaliteit en enkele fenomenen:

1. De totale geregistreerde criminaliteit

In de loop van de eerste helft van 2013 zakte het aantal door de federale en lokale politie geregistreerde misdrijven met 6,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Bovendien is het aantal van 480.683 geregistreerde feiten voor een eerste semester het laagst sinds 2000. De daling tussen 2012 en 2013 speelt zich vooral af in de Brussel-Hoofdstad (-9,4%), nadien in Vlaanderen (-6,8%) en dan in Wallonië (-5,2%).

Sensibiliseringscampagnes, adviezen rond diefstalpreventie, het gebruik van bewakingscamera's en uiteraard het werk en de betrokkenheid van de politie zijn factoren die deze daling kunnen verklaren.

Toch moet men noteren dat dit cijfer van 'totale geregistreerde criminaliteit' niet helemaal representatief is aangezien het gaat over het geheel van zeer zware feiten en lichtere inbreuken. Een moord heeft hier dezelfde statistische 'waarde' als graffiti of een fietsdiefstal. Het is dus beter om elk type inbreuk apart te bekijken.

2. De autocriminaliteit

De autocriminaliteit is gezakt in de eerste zes maanden van 2013. De politiediensten stelden 5.527 autodiefstallen vast, wat een daling van 7% betekent ten opzichte van dezelfde periode 2012 (5.941 geregistreerde feiten). Deze daling bevestigt de daling die al in 2012 werd vastgesteld ten opzichte van 2011; wat een duidelijke tendens aangeeft.

Andere misdrijven blijven sinds enkele jaren dalen. Dit is het geval voor carjackings en homejackings die respectievelijk met 11,3% en 12,7% dalen. Sackjacking, vooral vastgesteld in Brussel, ondergaat een indrukwekkende daling van 56,9%.

Deze algemene daling in de autocriminaliteit is te danken aan de sensibiliseringscampagnes en de betere beveiliging van parkings die meer en meer uitgerust zijn met bewakingscamera's.

3. De inbraken

De strijd tegen inbraken blijft één van de prioriteiten van het Nationale veiligheidsplan 2012-2015 en werd in de meeste zonale veiligheidsplannen opgenomen. Er zijn verschillende categorieën van inbraken: deze in woningen en deze in andere gebouwen.

De inbraken in gebouwen

Er is momenteel een grote daling in het aantal geregistreerde feiten van inbraken in gebouwen (geen woningen).

  • De inbraken in bedrijven en handelszaken dalen met 12,5% (-1.349 geregistreerde feiten). Eén van de meest brutale vormen van inbraak, ramkraken, daalt sterk (-25%). De adviezen rond diefstalpreventie en de privé-bewaking spelen zeker een rol in deze tendens.

  • De inbraken in openbare of administratieve gebouwen dalen met 17,7% (-617 geregistreerde feiten). Vooral scholen (de computers hebben een lagere verkoopswaarde) en containerparken (die meer en meer met camerabewaking uitgerust zijn) worden minder geviseerd dan voordien. De gemeentelijke administraties zijn ook minder slachtoffer van inbraken omdat men er steeds minder cash geld bijhoudt (het gebruik van bancontact stijgt).

De woninginbraken

In 2012 registreerden de politiediensten 75.570 feiten; dit is het hoogste geregistreerde cijfer sinds 2000. De strijd tegen inbraken is en blijft een essentiële prioriteit voor de politiediensten! In 2013 wordt er geen stijging vastgesteld voor het 1e semester maar eerder een status quo (-1,1%) ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2012 (in dat jaar was er een forse stijging ten opzichte van 2011).

Toch blijkt er een verschuiving van het fenomeen van steden naar meer landelijke gemeenten en van appartementen naar huizen. Het aantal pogingen blijft stijgen (dit was al het geval in 2012), wat bewijst dat het advies rond diefstalpreventie goed werkt.

4. Diefstal met geweld

Gewapende diefstallen

De dalende tendens die al in 2012 werd vastgesteld, wordt hier bevestigd. De diefstallen gewapenderhand (hold-up in een winkel of een portefeuillediefstal op straat onder bedreiging van een mes) zijn als prioriteit opgenomen in het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 en zijn een specifiek aandachtspunt bij de politiediensten. In 2013 werden talrijke preventiepatrouilles in de risicozones gehouden, en dit zowel door de lokale als de federale politie.

Het aantal geregistreerde feiten gaat in dalende lijn voor het eerste semester 2013 (2.213 geregistreerde feiten). Dit betekent een daling van 16,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

Diefstal met geweld zonder vertoon van wapen

Dit type diefstal volgt dezelfde dalende tendens die in 2012 al opgemerkt werd. Momenteel is de tendens -15,7% of -1.698 geregistreerde feiten. Het merendeel van dit soort diefstallen gebeurt op de openbare weg.

5. Geweld tegen personen

Het aantal gevallen van moord en doodslag daalt sterk (-58 geregistreerde feiten, (-10,9%) om op een totaal van 476 pogingen en voltooide feiten te komen.

Vrijwillige slagen en verwondingen buiten de familiale sfeer zijn ook in dalende lijn (-10,4%), net zoals intrafamiliaal geweld (-4,6%).

Sinds de omzendbrief van het College van procureurs-generaal en de Minister van Justitie in 2006, wordt intrafamiliaal geweld beschouwd als een prioritair fenomeen waarbij een bijzondere aandacht werd gevraagd in het correct registreren van de feiten. Daarom is er een verhoging van deze inbreuken in de grafieken terug te vinden sinds 2006.

Dit fenomeen kende al in 2012 een daling. Deze daling werd bevestigd in de evaluatie van het Nationaal actieplan tegen geweld binnen het koppel en binnen het huishouden die 4 jaar geleden werd opgestart, onder meer door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Al deze cijfers zijn terug te vinden op de website van de federale politie www.federalepolitie.be in de categorie criminaliteit/criminaliteitsstatistieken.

Extra

Download de presentatie van de cijfers in PDF formaat.