Samenwerking Kazerne Dossin en Federale Politie

Sinds april 2017 krijgt iedere politie-inspecteur in opleiding een bezoek brengen aan Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (Mechelen). De federale politie en Kazerne Dossin werkten hiervoor een bijzonder lesprogramma uit. Op 27 januari 2017, de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, ondertekenden beide partijen hiervoor een officiële samenwerkingsovereenkomst.

In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten integreren politiediensten al langer een bezoek aan Holocaustmusea in hun opleiding. Samen met de federale politie ontwikkelde Kazerne Dossindaarom het programma 'Holocaust, Politie en Mensenrechten.Een kernteam met 18 Nederlandstalige en 18 Franstalige 'trainers'uit het politiekorps zal politieambtenarenlaten kennismaken met de rol van de politie in 1940-1944. Binnen de lesmodule ligt de focus op het herkennen van mechanismen die een bedreiging vormen voor de bescherming van mensenrechten.

Mensenrechtendilemma's zijn in geen enkel beroep zo aan de orde als bij de politie. De manier waarop tijdens de nazi-bezetting gewone Belgische politieagenten ingezet werden om vaak gewelddadige razzia's op Joden uit te voeren, illustreert dit ten overvloede. Ook in België, vooral in Antwerpen, zijn hierover bijzonder interessante archiefstukken terug te vinden. Die tonen aan dat heel wat toen gebruikte strategieën om ethische dilemma's te omzeilen, ook vandaag nog erg herkenbaar zijn. Maar ze tonen ook aan dat er een marge was voor verzet. Een inzicht indie historische casus van collectief geweld is verhelderend voor een politieopleiding. Wie wéét hoe een groep naar geweld kan verglijden, is daar beter tegen bestand en kan ook weerwerk bieden.

De uitwerking van het project gebeurt onder meer in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het lesprogramma zal deel uitmaken van de initiële en voortgezette politieopleiding van de federale politie. Op lange termijn moet deze samenwerkingsovereenkomst tienduizenden politieambtenaren de kans geven om het lesprogramma te volgen.

De federale politie is bijzonder verheugd over deze samenwerking met Kazerne Dossin: ,,Politiemensen hebben een bijzondere taak te vervullen in de maatschappij'', aldus commissaris-generaal Catherine De Bolle. ,,Wij beschikken daarvoor over machtsmiddelen die we zo goed mogelijk moeten inzetten. Door onze politiemensen te laten deelnemen aan dit educatieve project willen we afstappen van de klassieke lessen 'mensenrechten en deontologie' en onze politieambtenaren praktisch leren omgaan met moeilijke ethische situaties waarbij ze leren om keuzes te maken op basis van realistische scenario's. Kazerne Dossin heeft enorme inspanningen geleverd om dit format te realiseren.''