Disclaimer

Verantwoordelijkheid

De Federale Politie is verwerkingsverantwoordelijke voor deze website, de Directie politionele informatie en ICT is de gemachtigde van de verwerkingsverantwoordelijke en BOSA is verwerker.

Contactgegevens

U kan de Directie politionele informatie en ICT contacteren op het volgende adres: Koningsstraat 202 A, 1000 Brussel, telefonisch via 02/642.68.06 en via e-mail op dri@police.belgium.eu.

Algemene gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.                         

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken. 

U kan uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door de Federale Politie te contacteren op het hierboven vermelde adres. 

Doel en inhoud van de website

De website geeft u algemene informatie en biedt u ook de mogelijkheid om ons op een vlotte en veilige manier gegevens te bezorgen die wij gebruiken met het oog op een correcte dienstverlening.

Waar mogelijk en met uw toestemming vullen wij voor u sommige gegevens al vooraf in.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar in hun huidige staat, zonder dat men garanties levert. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft dient u daartoe steeds de bevoegde personen binnen de Federale Politie te raadplegen. 

De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kan men niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst beschouwen. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst beschouwt men als officieel.

Mits het bekomen van uw toestemming kan men de formulieren die men u aanbiedt om ons uw gegevens te bezorgen op voorhand invullen. Deze gegevens zal men op een veilige manier en met respect voor de privacywetgeving uit de authentieke gegevensbronnen ophalen.

Aansprakelijkheid

De Federale Politie en Lokale Politie leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden algemene informatie volledig, juist, nauwkeurig, toegankelijk en bijgewerkt is.

De Federale Politie spant zich in om de website met alle mogelijke manieren te beveiligen en eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. 

De Federale Politie kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste informatie is terug te vinden op de website of dat er zich technische fouten voordoen, zoals o.a. een onderbreking van de beschikbaarheid van de website.

Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien er zich technische fouten voordoen zal de Federale Politie er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. 

Men kan de Federale Politie niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Men kan de Federale Politie ook niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruikmaken van hyperlinks naar andere websites die op deze website zijn terug te vinden, aangezien de Federale Politie daarover geen technische of inhoudelijke controle uitoefent. 

Intellectuele eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mogen de teksten, foto’s, afbeeldingen, video- en geluidbestanden die op deze website beschikbaar zijn alleen worden gebruikt met de  uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de politie. 

Uploaden van bestanden

De Federale Politie kan geen onbeperkte upload garanderen. De Federale Politie behoudt zich bijgevolg het recht voor om te beslissen welke informatie die werd geüpload uiteindelijke op de website zal terechtkomen. De Federale Politie kan te allen tijde beslissen om bepaalde informatie te verwijderen van de website. De Federale Politie beschikt over de mogelijkheid om regelmatig de inhoud van de geüploade informatie te controleren. 

De Federale Politie kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de toegang tot de uploaddienst wordt onderbroken of verstoord door technische manoeuvres of niet-toegestane interventies. De Federale Politie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de uploaddienst te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

De Federale Politie mag u op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing  de toegang tot de uploaddienst ontzeggen wanneer de Federale Politie vaststelt dat u de voorwaarden inzake de uploaddienst niet naleeft.            

Door het uploaden van informatie machtigt u de Federale Politie om dit materiaal op de website te gebruiken. 

U waarborgt dat de informatie die u uploadt geen inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en u gaat ermee akkoord de Federale Politie volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, honoraria van advocaten, schade, kosten en andere schadevergoedingsclaims die voortvloeien uit dergelijke inbreuk. 

Het is u in geen geval toegestaan om informatie te uploaden die een racistisch, haatdragend, beledigend of pornografisch karakter vertoont of in strijd is met de goede zeden en/of bestaande Belgische wetgeving of besmet is met een virus of gelijkaardige kwaadaardige programmatuur of die in eender welk ander opzicht schade kan veroorzaken aan de Federale Politie of derden. Het is evenmin toegestaan om reclame, commerciële advertenties en ieder ander publicitair materiaal te uploaden. U zal de Federale Politie volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade berokkend aan derden ingevolge het uploaden van zulke ontoelaatbare informatie. 

U mag bovendien de uploaddienst niet gebruiken op een andere manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden. 

De Federale Politie verzoekt u om iedere ongepaste informatie die werd geüpload te signaleren, zodat de Federale Politie de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of ontoegankelijk te maken. 

Wijzigingen

De Federale Politie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Het toezichthoudend orgaan inzake gegevensverwerking voor de Geïntegreerde Politie is het controleorgaan op de politionele informatie. Het betreft een onafhankelijk parlementair orgaan.

Logbestanden

De Federale Politie registreert uw bezoek aan deze website. Men gebruikt deze informatie uitsluitend om de website te verbeteren. 

Technische logbestanden die als enige doel de technische ondersteuning hebben bewaart men maximum één maand. 

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Wanneer U deze website gebruikt gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en dat het Belgisch recht van toepassing is.