Omkadering van gebeurtenissen - Lokale Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Van ordehandhaving tot genegotieerd beheer van de openbare ruimte

Als dubbele hoofdstad en zetel van de Europese instellingen is Brussel in wezen het klankbord van wat er in de wereld gebeurt.

Er is geen bekommernis, onrechtvaardigheid, wil, weigering, belofte die niet op haar straatstenen wordt gescandeerd. Brussel is een stad van vrije meningsuiting en daarop zijn we fier.

Deze stemmen, vaak dit geroep, moeten worden gehoord, maar met respect voor de anderen en voor de democratische waarden, het onaantastbare fundament van ons leven in de samenleving. Onze rol bestaat erin iedereen het recht te geven in het openbaar zijn/haar mening en overtuiging te uiten, maar zonder dat dit recht iemand of iets schade berokkent.

Waken over de naleving van het nodige evenwicht tussen de verschillende aanwezige belangen en toezien op de naleving van de openbare orde, dit zijn de belangrijkste opdrachten die we zo efficiënt mogelijk proberen te combineren op basis van een concept dat ons na aan het hart ligt, dat van 'open stad'. Brussel is op het internationale toneel immers een belangrijke plaats voor meningsuiting en we willen dat dit zo blijft. Maar de stad herbergt ook heel wat woningen, bedrijven, winkels, onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen en is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van ons land.

In een poging de relatie tussen politie en betogers te pacificeren zodat iedereen in een veilige omgeving kan betogen, heeft de ordehandhaving in de strikte zin van het woord plaatsgemaakt voor een filosofie die van negotiatie de hoeksteen maakt van de politionele aanpak en het politionele beheer. 

Elkaar leren kennen, uitwisselen, dialogeren om uiteindelijk tot een voor de betrokken partijen bevredigend akkoord te komen en dus gedurende het hele proces samen te werken: dit is het model dat de laatste twintig jaar de bovenhand heeft gehaald en dat de naam 'genegotieerd beheer van de openbare ruimte' heeft gekregen.

Polbru

Mijlpalen in haar evolutie

Jaarlijks omkadert de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene ongeveer vijfduizend gebeurtenissen van uiteenlopende aard en omvang, waaronder ongeveer duizend betogingen. Daartoe behoren sinds bijna twee decennia onder andere de Europese toppen. We willen een rustig verloop van die betogingen, gesteund op het concept van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte, een filosofisch kader voor het beheer van de revendicatieve gebeurtenissen. Het genegotieerd beheer van de openbare orde is de echte corebusiness van onze dienst Openbare orde (INT/O).

Deze dienst is specifiek voor onze zone. Nieuwe rekruten kunnen zich in deze dienst vertrouwd maken met het grondgebied waarvoor we verantwoordelijk zijn, waarna ze deelnemen aan een van de essentiële opdrachten van onze organisatie gelet op de voorrangspositie die Brussel inneemt.

De ingezette pelotons worden daarom opgeleid in de nieuwste technieken en tactieken op dit gebied, waardoor ze in staat zijn op allerhande geplande of spontane gebeurtenissen te reageren. We moeten ons voortdurend aanpassen aan de evolutie aangezien deze constant is. Daarom moet, naast het aspect van techniciteit en operationaliteit, ook worden beklemtoond dat wij de maatschappelijke evolutie volgen; een politiedienst moet de maatschappij weerspiegelen en haar begeleiden in de veranderingen en de wegen die zij inslaat.

Polbru

Naast een toenemende, en zeer positieve, vervrouwelijking van ons personeel dat voor de omkadering en de beveiliging van de ordediensten wordt ingezet, willen we de verandering die zich in de realiteit van de openbare orde aftekent, op gang brengen. Die verandering neemt steeds meer de vorm aan van 'oproepen om te betogen' die, vaak anoniem, op sociale netwerken worden geplaatst, in plaats van onderhandelingen en de totstandkoming van een constante band tussen politie en organisator(en). A new way of protesting …

 

Gezochte profielen

Wil je deel uitmaken van de dienst Genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR) en toezien op het goede verloop van betogingen, op de levenskwaliteit op ons grondgebied of deelnemen aan dringende interventies? Wil je meer te weten komen over het werk in de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene?    https://jobs.polbru.be/  

Polbru

Meer informatie ...