Welbevinden bij de burgers - Lokale Politie Seraing-Neupré

Verschillende afdelingen en diensten van de Lokale Politie van Seraing-Neupré werken samen om het welbevinden bij de burgers te verhogen. Met de transversale doelstellingen en het motto 'een goede preventie voor een adequate repressie' in het achterhoofd houden de medewerkers van de politiediensten rekening met de burgerlijke en publieke realiteit in een poging de efficiëntie van de politieopdrachten te verhogen.

De laatste jaren evolueren twee nieuwe diensten binnen die dynamiek:

  • de dienst Bemiddeling: stelt de burgers voor een of meer oplossingen uit te werken voor conflicten en geschillen waarop geen politioneel antwoord bestaat. De burgers kunnen ook naar deze dienst doorverwezen worden door de overheden en partners. Bovendien leert de dienst Bemiddeling de politiepersoneelsleden van alles bij over alternatieve geschillenbeslechting zodat ze die informatie in hun dagelijks werk kunnen benutten.
  • de dienst Milieu: wil de openbare netheid en gezondheid verbeteren via verschillende bijkomende opdrachten zoals de bestrijding van milieuoverlast door particulieren en bedrijven, de analyse en opvolging van milieuvergunningen en aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen. Die opdrachten zijn essentieel om de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen de gevaren, hinder en nadelen die aan dergelijke projecten verbonden kunnen zijn.

Welbevinden bij de burgers

 

Mijlpalen in haar evolutie

Vanuit haar streven naar excellentie wil de Lokale Politie de beste oplossing voorstellen voor de door de burgers gemelde problemen.

In de praktijk stelden we vast dat heel wat situaties, vooral interpersoonlijke conflicten, niet op een bevredigende manier konden worden afgehandeld. Politiemensen hadden immers vaak moeite met de strafrechtelijke kwalificatie van bepaalde gedragingen of vonden geen oplossingen voor de gemelde geschillen.

Bijgevolg wou de Lokale Politie van Seraing-Neupré nadenken over mogelijke oplossingen om de politieagenten meer vertrouwd te maken met de werkwijze voor dossiers over milieuaangelegenheden en alternatieve geschillenbeslechting.

Bovendien is de leefbaarheid in de wijken een van de hoofdbekommernissen van burgers en lokale overheden. Daarom wou de Lokale Politie van Seraing-Neupré de ontwikkeling van deze twee diensten ondersteunen:

  • Er werd een dienst Bemiddeling opgericht die zich sinds bijna twee jaar bezighoudt met bemiddeling (de aanvragen komen van de gerechtelijke overheden, de bestuurlijke overheden, andere politiediensten, de partners of rechtstreeks van de burgers), strafbemiddelingsvoorstellen, informatieverstrekking over het onderwerp aan politiemensen en doorverwijzing naar de interne en externe partners.

 

  • Onze dienst Duurzaam milieu past zich aan de realiteit op het terrein en de burgerproblematieken aan door het voorstellen van gerichte preventieve acties (informeren van de burgers, oprichting van milieugerichte buurtinformatienetwerken, netwerken met partners die betrokken zijn bij de problematiek, in het bijzonder de groene buurtinformatienetwerken enz.) en repressieve acties (identificatie en update van gevoelige punten, bezoeken aan plaatsen en gebouwen die een probleem vormen voor de volksgezondheid, specifieke acties gericht op probleemassen, contacten met en bekeuring van vervuilende burgers enz.).

 

 

Gezochte profielen

Je hoeft geen specifiek profiel of specifieke competenties te hebben om lid te worden van de dienst Milieu. Kennis of gevolgde opleidingen over milieu zijn een pluspunt, net als de motivatie om je in te zetten voor een gezond milieu.

Je moet wel een aanvullende opleiding bemiddeling volgen om erkend bemiddelaar te worden. Wie deze titel behaalt, kan wettelijk de gerechtelijke kantschriften beantwoorden die de partijen een bemiddeling voorstellen.

 

Meer informatie ...