Politionele slachtofferbejegening - Lokale Politie van Charleroi en Police Locale de La Louvière

Een respectvol en correct onthaal van elke burger, informatie en een adequate oriëntatie vormen een verplichting voor de politieambtenaar, ongeacht de dienst of functionaliteit waarin hij is aangesteld (loket, interventie, telefoon, ordehandhaving …).

De status van het begrip slachtoffer is in de loop der jaren geëvolueerd. De tekortkomingen die tijdens het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mélissa in 1995-1996 werden vastgesteld, hebben geleid tot een ingrijpende verandering binnen de Belgische Justitie. Het gebrek aan eerbied dat de families hebben ondervonden, is voor hen een echt trauma geweest.

 

Mijlpalen in haar evolutie

Sinds 2001 heeft de politionele slachtofferbejegening zich gespecialiseerd en uitgebreid met personeel met een meer psychosociaal profiel.

De politieagenten verlenen dus in eerste instantie de eerste bijstand aan de slachtoffers, met name door ze de nodige informatie te verstrekken en door ze in contact te brengen met de dienst die doorgaans dienst Politionele slachtofferbejegening (DPSB) wordt genoemd.

Autoportrait post-traumatique d’une victime de violences avant son dépôt de plainte
Posttraumatisch zelfportret van een slachtoffer van geweld vóór het indienen van een klacht

 

Wettelijk kader

COL 13 van 17 juni 2013 is een omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties op grond van het geslacht en het negationismefenomeen). Hij heeft als doel het opsporings- en vervolgingsbeleid te uniformiseren voor de in de wetten en decreten bedoelde misdrijven, gebaseerd op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, tussen vrouwen en mannen ('genderwet' genaamd) of bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Er zijn 19 criteria 'beschermd' door de antidiscriminatiewetgeving (federale wetten, decreten en ordonnanties). Dat betekent dat elke vorm van discriminatie op grond van een van deze criteria verboden en strafbaar is. 

Ter verdediging van de slachtoffers werden 2 onafhankelijke organen opgericht :

Voor de antidiscriminatiewet en de antiracismewet Voor de genderwet
UNIA

 

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

 

Unia : voor gelijke kansen, tegen discriminatie

Instituut | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

                         
 

Rol van de politieagent en het CALog-personeelslid op het vlak van interventie en onthaal

Wanneer de optredende politieagent van oordeel is dat de situatie op het terrein de aanwezigheid van een gespecialiseerde collega (CALog-personeelslid of politieagent) vereist, kan hij contact opnemen met de dienst Politionele slachtofferbejegening. Na een gezamenlijke analyse van de situatie beslist de medewerker of hij overgaat tot een afstapping ter plaatse of een later bezoek aan het slachtoffer.

Deze zal het te volgen verloop voorstellen voor een optimale opvang/oriëntatie.

Voorbeeldsituaties (niet-limitatieve opsomming):

  • ernstige ongevallen;
  • overvallen/diefstallen met geweld, bedreigingen met wapen, gijzelingen …;
  • intrafamiliaal geweld, gewelddadige overlijdens, zelfmoorden …;
  • zedenfeiten (verkrachting, poging tot verkrachting, betastingen en/of seksueel misbruik).

 

Interventie of onthaal met betrekking tot 'discriminatie'

Bij het indienen van een klacht of bij een interventie deelt de politieagent het slachtoffer mee dat het een specifiek schrijven ontvangt of zal ontvangen om melding te doen bij voornoemde organen (UNIA en IGVM). Zij zullen dan met het slachtoffer opnieuw contact kunnen opnemen en eventueel een vordering kunnen instellen bij de rechtbank door zich burgerlijke partij te stellen.  Op basis van de informatie in het dossier zal de dienst Politionele slachtofferbejegening het slachtoffer in zijn psychologische stappen begeleiden.

Assistance policière aux victimes

 

Gezochte profielen

Als politieagent moet je kunnen luisteren, je inleven, aandacht hebben voor het slachtoffer zonder te oordelen en oplossingen aanreiken voor de ondervonden problemen.

Als CALog-personeelslid (psycholoog, maatschappelijk assistent …) moet je kunnen steun en begeleiding bieden en oplossingen vinden voor het herstel van het slachtoffer.

Als je denkt dat je aan deze profielen beantwoordt, aarzel dan niet om onze collega te worden!

 

Meer informatie ...