Uw wijk = onze zorg! Enquête wijkzorg - 55-plussers

Vanaf deze week zullen de 55-plussers die in onze politiezone wonen, de gelegenheid krijgen om een bevraging in te vullen waarbij we peilen naar de verwachtingen t.o.v. onze politiediensten. Deze week zal de link naar de enquête verschijnen in de infoblaadjes van stad Deinze, gemeente Zulte en gemeente Lievegem. Daarnaast worden ook een aantal huishoudens persoonlijk aangeschreven.

QR-code

De enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag en is volledig anoniem. De resultaten zullen nadien verwerkt en gepubliceerd worden op de website van onze zone.

Het initiatief om het project wijkzorg op te starten, vloeit voort uit de invulling van de beleidsvrije ruimte door de dienst Wijkwerking en Onthaal. De dienst Wijkwerking en Onthaal wou - naast hun bestaande inzet bij de uitwerking van de actieplannen - een eigen project uitwerken dat zich niet specifiek richtte op één zonale prioriteit maar grensoverschrijdend was. Ze wilden een project opstarten dat eerder gemeenschapsgericht was en zich niet louter focuste op één fenomeen. Precies vanuit deze andere insteek gekoppeld aan de wijkgebonden invulling en uitwerking door de wijkinspecteurs werd er voor gekozen om een project “wijkzorg” op te starten.

De bedoeling zou zijn dat “wijkzorg” een project van meerdere jaren wordt waarbij elk jaar een andere aspect zou worden belicht. In een eerste fase heeft de dienst Wijkwerking en Onthaal er voor gekozen zich te focussen op de ouderen (55+) en hun verwachtingen ten aanzien van de politie.

Het zou de bedoeling om na te gaan wat deze specifieke doelgroep van de politiediensten verwacht. Dit gebeurt dus door het afnemen van een enquête zowel digitaal als op papier. Daarnaast zouden ook de lokale ouderenverenigingen en hun leden (bijv. OKRA) worden aangesproken.  Na de analyse van de resultaten zou er – in samenwerking met de bestaande werkgroepen – een collectief of punctueel aanbod worden uitgewerkt ten behoeve van het doelpubliek.

Scan de QR-code op de afbeelding of surf naar deze link. De enquête kan worden ingevuld tot eind september.