General Declaration

Opgelet : Vanaf 13 maart 2024 wordt het huidige General Declaration-formulier vervangen door een nieuwe versie. De link om er toegang toe te krijgen zal ook veranderen, dus werk je favorieten bij.

Online platform voor het indienen van General Declarations bij vluchten die het Schengengebied verlaten of binnenkomen

Ga naar het General Declaration formulier

Overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied

De buitengrenzen van het Schengengebied mogen enkel via de officiële grensdoorlaatposten (inkomend en uitgaand) worden overschreden.

Binnenkomende personen mogen vrij in het Schengengebied reizen na de grenscontrole.

De officiële Belgische luchtgrensposten zijn:

Ga naar het General Declaration formulier

Aankondiging aan de piloot – Digitaal indienen naar de Belgische Luchtgrenscontrole

Om haar grenscontroletaak beter uit te voeren en in overeenstemming met de Schengengrenscode (EU 2016/399) wenst de Belgische Luchtvaartpolitie bij een vlucht die een Schengen-buitengrens overschrijdt, een zogenaamde Algemene Verklaring of General Declaration (GenDec) voorafgaand digitaal te ontvangen.  Deze GenDec omvat o.a. de vliegtuig-, vlucht- en persoonsgegevens over elke particuliere vlucht.

Deze wijze van vooraf indienen gebeurt via dit webformulier en geldt zowel voor vluchten die vanuit één van de zes Belgische Schengenluchthavens vertrekken naar een niet-Schengenland, als voor vluchten die vanuit een niet-Schengenland België binnen willen komen.

Ook indien België de lidstaat van eerste binnenkomst is en de eindbestemming van de vlucht is in een andere lidstaat gelegen, dient u aan deze verplichting te voldoen.

Bijkomende informatie

Deze website van de Federale Politie maakt het mogelijk om de General Declaration automatisch en op een beveiligde manier aan te maken en aan de bevoegde grenswachten over te maken.

Federale Politie - Luchtvaartpolitie

GenDec Center Wevelgem

+32 56 36 07 98 (0600-2100u)

+32 59 34 00 05 (2100-0600u)

Heeft u vragen? Ga naar het contactformulier General Declaration

Gebruik dit formulier alleen voor vragen i.v.m. General Declaration.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Bekijk onze privacyverklaring.

Hierna vindt u het reglementair kader dat de opmaak van een General Declaration verplicht.

AIP (Aeronautical Information Publication) Luchtvaartgids

GEN 1.2 AANKOMST, DOORREIS EN VERTREK VAN VLIEGTUIGEN

1.2. Overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied

Titel II, Hoofdstuk I, Artikel 5 van Verordening 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad legt beperkingen op voor het overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied. Ze mogen enkel worden overschreden via de officiële grensdoorlaatposten die de EU-lidstaten aan de Europese Commissie hebben meegedeeld.

Het Schengengebied, waarbinnen geen beperkingen op vliegreizen van toepassing zijn, bestaat momenteel uit 26 landen:

Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Groothertogdom Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland.

Kaart schengengebied

Vluchten die aankomen vanuit een ander land mogen enkel de officiële grensdoorlaatposten gebruiken wanneer ze in België landen. Evenzeer mogen vluchten die naar een land buiten het Schengengebied vertrekken enkel vanuit de officiële grensdoorlaatposten opstijgen.

De officiële grensdoorlaatposten zijn EBAW, EBBR, EBCI, EBKT, EBLG, EBOS.

Binnenkomende personen mogen vrij in het Schengengebied reizen na de grenscontrole aan de officiële grensdoorlaatpost.

Wanneer iemand per vliegtuig reist in België, is het illegaal om het Schengenbied binnen te komen of te verlaten vanuit een andere luchthaven dan de hierboven vermelde officiële grensdoorlaatposten. De Belgische Federale Politie zal actief toezicht houden en overtredingen zullen aanleiding geven tot rechtshandhavingsmaatregelen.

Verdere informatie kan worden verkregen bij:

Federale Politie - Luchtvaartpolitie

GenDec Center Wevelgem

DGA.LPA.GenDecCenter@police.belgium.eu

+32 56 36 07 98 (0600-2100u)

+32 59 34 00 05 (2100-0600u)

Website Skeyes eAIP 

Voor vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk dient een General Aviation Report (GAR) opgemaakt te worden. Meer informatie via deze link.

Wettelijk kader

EU-Verordening 2016/399 (Schengengrenscode) – Bijlage VI – art. 2.3.1:

Bij particuliere vluchten uit of naar derde landen verstrekt de gezagvoerder aan de grenswachters van de lidstaat van bestemming en, in voorkomend geval, van de lidstaat van de eerste binnenkomst vóór het opstijgen een „algemene verklaring” (general declaration), die met name een vliegplan als bedoeld in bijlage 2 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart en gegevens betreffende de identiteit van de passagiers bevat.

Koninklijk Besluit 19.12.2014 – art. 33

Iedere bestuurder die uit een Staat die geen lid is van de Europese Unie of Schengengebied komt of zich naar zo'n land begeeft mag slechts landen op of opstijgen vanaf een douaneluchtvaartterrein. Wanneer hij ertoe gedwongen is elders te landen moet hij onverwijld de politie of de douane hiervan op de hoogte brengen en de onderrichtingen naleven die hem zullen gegeven worden.

Ministerieel Besluit 04.10.2013 – art. 1

De hiernavolgende openbare luchtvaartterreinen worden als douaneluchtvaartterreinen aangewezen voor goederen- en reizigersverkeer : Antwerpen; Brussel-Nationaal; Charleroi-Brussel Zuid; Luik-Bierset; Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.

EU Verordening 2016/399 (Schengengrenscode) – Titel II, Hoofdstuk I, Artikel 5, § 1:

 1. De buitengrenzen mogen slechts via de grensdoorlaatposten en gedurende de vastgestelde openingstijden worden overschreden. Aan de grensdoorlaatposten die niet 24 uur per etmaal open zijn, worden de openingstijden duidelijk aangegeven.  De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig artikel 39 in kennis van de lijst van hun grensdoorlaatposten.

   
 2. In afwijking van lid 1 kunnen op de verplichting om de buitengrenzen uitsluitend via de grensdoorlaatposten en gedurende de vastgestelde openingstijden te overschrijden, uitzonderingen worden toegestaan:

   

  a) voor personen of groepen van personen wanneer bijzondere omstandigheden nopen tot incidentele overschrijding van de buitengrenzen buiten grensdoorlaatposten en vastgestelde tijden en mits zij in het bezit zijn van de door het nationale recht voorgeschreven vergunningen en dit niet in strijd is met overwegingen van openbare orde en binnenlandse veiligheid van de lidstaten. De lidstaten kunnen specifieke regelingen treffen in bilaterale overeenkomsten. Algemene uitzonderingen waarin in het nationale recht en in bilaterale overeenkomsten is voorzien, worden overeenkomstig artikel 39 ter kennis van de Commissie gebracht;

   

  b) voor personen of groepen van personen in geval van een onvoorziene noodsituatie; c) overeenkomstig de specifieke voorschriften in de artikelen 19 en 20 in samenhang met de bijlagen VI en VII.


   
 3. Onverminderd de uitzonderingen in lid 2 en de verplichtingen inzake internationale bescherming, stellen de lidstaten overeenkomstig hun nationale recht sancties op het onrechtmatig overschrijden van de buitengrenzen buiten de grensdoorlaatposten en de vastgestelde openingstijden. Die sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

 

Overschrijden van de buitengrenzen, sancties

Wet 27.06.1937 (Regeling der Luchtvaart) – art. 32

Ingeval voor de misdrijven tegen (de verordeningen van de Europese Gemeenschap betreffende de burgerlijke luchtvaart en) de bepalingen van de tenuitvoering van deze wet genomen koninklijke besluiten bij die wet geen bijzondere straf is voorzien, worden zij gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van (tweehonderd euro tot vier miljoen euro), of met een van die straffen alleen. […] 

Wet 15.12.1980 (Vreemdelingen-wetgeving) – art. 4bis

§ 1. Aan de buitengrenzen in de zin van de internationale overeenkomsten betreffende de overschrijding van de buitengrenzen die België binden of van de Europese regelgeving, dient het binnenkomen en het verlaten van het Rijk plaats te grijpen via een toegelaten doorlaatpost, dit gedurende de vastgestelde openingstijden, zoals aangegeven bij deze doorlaatposten.§ 2. De vreemdeling is verplicht om zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het Rijk uit eigen beweging zijn reisdocumenten te tonen.§ 3. Een administratieve geldboete van 200 euro kan door de minister of zijn gemachtigde worden opgelegd aan de vreemdeling die de verplichting bedoeld in § 1 niet naleeft.

Indien de schending, van de verplichting, bedoeld in § 1, te wijten is aan een nalatigheid van de vervoerder, is deze hoofdelijk aansprakelijk met de vreemdeling voor het betalen van de opgelegde boete.

De beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd is onmiddellijk uitvoerbaar, niettegenstaande hoger beroep.

De rechtspersoon is burgerlijk aansprakelijk voor het betalen van de administratieve geldboete die aan zijn bestuurders, zijn leden van het leidinggevend en uitvoerend personeel, zijn aangestelden of lasthebbers wordt opgelegd.

De administratieve geldboete kan betaald worden door middel van de consignatie van het verschuldigde bedrag bij de Deposito- en Consignatiekas.