Aangifte pleziervaart

Online platform voor het indienen van de aangifte voor pleziervaart die vanuit een haven gelegen in een derde land komt of naar een haven in een derde land vertrekt en hierbij de Schengen-buitengrens overschrijdt

Ga naar het formulier Aangifte pleziervaart

Overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied

De buitengrenzen van het Schengengebied mogen enkel via de officiële grensdoorlaatposten (inkomend en uitgaand) en tijdens de officiële openingsuren worden overschreden.

Eenmaal regulier het Schengengebied betreden, na het doorlopen van de nodige grenscontrole, mogen personen vrij in het Schengengebied circuleren voor de hen toegestane periode.

De officiële Belgische maritieme grensdoorlaatposten zijn:

  • BEANR – Antwerpen
  • BEBBG – Blankenberge (via Zeebrugge)
  • BEGNE – Gent
  • BENIE – Nieuwpoort (via Oostende)
  • BEOST – Oostende
  • BEZEE - Zeebrugge

Ga naar het formulier Aangifte pleziervaart

Aankondiging aan de skipper – Digitaal indienen naar de Belgische Maritieme Grenscontrole

Het Europees Parlement heeft in 2006 een code vastgesteld betreffende de overschrijding van de buitengrenzen door personen. Deze Schengengrenscode werd inmiddels herzien en resulteerde in 2016 in een Uniecode (EU 2016/399).

De Schengengrenscode omvat specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die worden gebruikt om de buitengrenzen te overschrijden. De pleziervaart neemt hier een bijzondere plaats in met dien verstande dat alle pleziervaart komend van of vertrekkend naar een derde land (extra-Schengen) wettelijk verplicht is de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole na te leven.

De Federale Politie is bevoegd voor en belast met de uitvoering van de grenscontrole. In casu de scheepvaartpolitie (SPN) heeft als één van haar opdrachten het toezicht op het grensoverschrijdend verkeer aan de maritieme buitengrenzen.

Ten behoeve van de pleziervaart werd een meldingsformulier ontwikkeld dat via het web kan worden ingevuld om vervolgens ter attentie van de SPN te worden doorgestuurd.

Verdere communicatie en afhandeling verloopt dienvolgens eveneens via elektronische weg.

Bijkomende informatie

De website van de Federale Politie maakt het mogelijk om het aangifteformulier voor de pleziervaart automatisch en op een beveiligde manier aan te maken en aan de bevoegde grenscontrole-overheid (SPN) over te maken.

Federale Politie - Scheepvaartpolitie

Heeft u vragen? Ga naar het contactformulier pleziervaartGebruik dit formulier alleen voor vragen i.v.m. Aangifte pleziervaart.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Bekijk onze privacyverklaring.

Hierna vindt u het reglementair kader dat de opmaak van een aangifte voor de pleziervaart verplicht.

BaZ (Berichten aan Zeevarenden)

Jaarlijks verschijnt het Bericht aan Zeevarenden nr.1 waarin melding van alle permanente berichten van toepassing voor de zeevarenden.

Het BaZ 1- art.75 verwijst naar de regelingen pleziervaart en grenscontrole.

De Berichten aan de Zeevarenden zijn te downloaden via de website Afdelingkust.be uitgegeven door Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Wettelijk kader

EU Verordening 2016/399 – van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Unie code voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) Titel II, Hoofdstuk I, Artikel 5, § 1

1. De buitengrenzen mogen slechts via de grensdoorlaatposten en gedurende de vastgestelde openingstijden worden overschreden. Aan de grensdoorlaatposten die niet 24 uur per etmaal open zijn, worden de openingstijden duidelijk aangegeven.

De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig artikel 39 in kennis van de lijst van hun grensdoorlaatposten.

2. In afwijking van lid 1 kunnen op de verplichting om de buitengrenzen uitsluitend via de grensdoorlaatposten en gedurende de vastgestelde openingstijden te overschrijden, uitzonderingen worden toegestaan:

a) voor personen of groepen van personen wanneer bijzondere omstandigheden nopen tot incidentele overschrijding van de buitengrenzen buiten grensdoorlaatposten en vastgestelde tijden en mits zij in het bezit zijn van de door het nationale recht voorgeschreven vergunningen en dit niet in strijd is met overwegingen van openbare orde en binnenlandse veiligheid van de lidstaten. De lidstaten kunnen specifieke regelingen treffen in bilaterale overeenkomsten. Algemene uitzonderingen waarin in het nationale recht en in bilaterale overeenkomsten is voorzien, worden overeenkomstig artikel 39 ter kennis van de Commissie gebracht;

b) voor personen of groepen van personen in geval van een onvoorziene noodsituatie;

c) overeenkomstig de specifieke voorschriften in de artikelen 19 en 20 in samenhang met de bijlagen VI en VII.

3. Onverminderd de uitzonderingen in lid 2 en de verplichtingen inzake internationale bescherming, stellen de lidstaten overeenkomstig hun nationale recht sancties op het onrechtmatig overschrijden van de buitengrenzen buiten de grensdoorlaatposten en de vastgestelde openingstijden. Die sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

 

EU Verordening 2016/399 – van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Unie code voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) paragrafen 3.2.5 en 3.2.6 van bijlage VI

De pleziervaart komend van een derde land (extra-Schengen) dient:

1. a. een haven binnen te lopen die als grensdoorlaatpost is aangemerkt : Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Nieuwpoort, Gent, Blankenberge en dit tijdens de openingstijden van de grensdoorlaatpost;

1. b. zich bij aankomst onverwijld te melden bij de grensdoorlaatpost van de met maritieme grenscontrole belaste overheid, met name de Scheepvaartpolitie (coördinaten en openingstijden zie bijlage ) en een document te overhandigen waarop alle technische gegevens en de namen van alle opvarenden zijn vermeld, volgens bijgevoegd model (zie bijlage );

1. c. zolang het vaartuig in de territoriale wateren van de Schengen-lidstaten blijft, één gewaarmerkt exemplaar van het onder (b) genoemde document bij de scheepspapieren te bewaren;

2. Bij vertrek van een pleziervaartuig naar een derde land (extra-Schengen) dient melding te gebeuren bij de grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie van de vertrekhaven en het onder 1(b) genoemde document overhandigd.

3. De uit een derde land komende pleziervaart kan buiten de gestelde openingstijden een als grensdoorlaatpost aangemerkte haven binnenlopen doch enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de Scheepvaartpolitie.

De bepalingen uit 1, literae b, c en 2 zijn onverminderd van toepassing.

In afwijking van artikel 1 mag een pleziervaartuig dat uit een derde land komt, wanneer bijzondere omstandigheden ertoe nopen, een haven binnenlopen die niet als grensdoorlaatpost is aangemerkt. In dat geval stellen de personen aan boord van dat vaartuig de havenautoriteiten daarvan in kennis opdat hun de toestemming kan worden gegeven de bedoelde haven binnen te varen.

Met havenautoriteiten worden in casu de havenkapitein diensten en bij wijze van sub delegatie de verantwoordelijken van de jachtclubs (www.waterrecreatie.be/html/jachthavengids.php) bedoeld. De havenautoriteiten melden de aankomst van het vaartuig aan de dichtstbijzijnde grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie. De gegevens betreffende de opvarenden worden aan de havenautoriteiten meegedeeld door overlegging van het onder 1 (b) genoemde document. Dit document wordt uiterlijk bij aankomst ter beschikking gesteld van de grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie.

4. Wanneer een pleziervaartuig dat uit een derde land komt in geval van overmacht verplicht is aan te meren in een haven die niet als grensdoorlaatpost is aangemerkt, melden de havenautoriteiten de aanwezigheid van het vaartuig onverwijld aan de dichtstbijzijnde grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie en stellen ze het onder 1 (b) genoemde document ter beschikking van de Scheepvaartpolitie.

5. Ingevolge Verordening (EU) 2017/458 van het Europees Parlement en de Raad van 15.03.2017 moeten (ook) alle personen die wensen in te schepen aan boord van, of te ontschepen van aan boord een pleziervaartuig gaande naar of komende van een derde staat, zich uit eigen beweging melden bij de grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie. Zij dienen aldaar, tijdens de in bijlage 1 vermelde openingstijden, de nodige formaliteiten te vervullen alvorens hetzij verder door te reizen in Schengengebied, hetzij zich aan boord te begeven van het betreffende pleziervaartuig.

6. Alle wijzigingen met betrekking tot de opvarenden of de technische kenmerken van het pleziervaartuig dienen onverwijld gemeld te worden aan de grensdoorlaatpost van de Scheepvaartpolitie.

 

KB van 20 juni 1977 ter uitvoering van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd reglement en zijn bijlagen – Art.3

en

KB van 04 augustus 1981 houdende politie-en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust – Art.34§4

Alle zeevarenden zijn verplicht om :

  • De algemene principes na te leven betreffende de regeling van het scheepvaartverkeer zoals die blijkt uit het jaarlijks verschijnend Bericht aan Zeevarenden nr.1 dat elk jaar wordt bekendgemaakt.
  • Wat de veiligheid van de niet aan het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdend zeevaartinspectiereglement onderworpen vaartuigen betreft, de maatregelen opgelegd door de ambtenaren en bedienden van de overheid tot inachtneming te houden.
  • Wat de scheepvaart betreft, alle door de overheid meegedeelde berichten, inzonderheid de Berichten aan Zeevarenden of de dringende berichten aan zeevarenden (Maritime Safety Information) in acht te nemen.

Overschrijden van de buitengrenzen, sancties

Wet 15.12.1980 Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – art. 4bis, art.75 en art.80

Art. 4bis.

§ 1. Aan de buitengrenzen in de zin van de internationale overeenkomsten betreffende de overschrijding van de buitengrenzen die België binden of van de Europese regelgeving, dient het binnenkomen en het verlaten van het Rijk plaats te grijpen via een toegelaten doorlaatpost, dit gedurende de vastgestelde openingstijden, zoals aangegeven bij deze doorlaatposten.

§ 2. De vreemdeling is verplicht om zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het Rijk uit eigen beweging zijn reisdocumenten te tonen.

§ 3. Een administratieve geldboete van 200 euro kan door de minister of zijn gemachtigde worden opgelegd aan de vreemdeling die de verplichting bedoeld in § 1 niet naleeft.

Indien de schending, van de verplichting, bedoeld in § 1, te wijten is aan een nalatigheid van de vervoerder, is deze hoofdelijk aansprakelijk met de vreemdeling voor het betalen van de opgelegde boete.

De beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd is onmiddellijk uitvoerbaar, niettegenstaande hoger beroep.

De rechtspersoon is burgerlijk aansprakelijk voor het betalen van de administratieve geldboete die aan zijn bestuurders, zijn leden van het leidinggevend en uitvoerend personeel, zijn aangestelden of lasthebbers wordt opgelegd.

De administratieve geldboete kan betaald worden door middel van de consignatie van het verschuldigde bedrag bij de Deposito- en Consignatiekas.

Art. 75. 

Onder voorbehoud van artikel 79, wordt de vreemdeling die onwettig het Rijk binnenkomt of er verblijft, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank of met een van die straffen alleen. (NOTA : lezen euro in plaats van frank)

In geval van herhaling binnen de termijn van drie jaar van een van de misdrijven bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden die straffen gebracht op gevangenisstraf van een maand tot een jaar en op geldboete van honderd frank, tot duizend frank of op een van die straffen alleen. (NOTA : lezen euro in plaats van frank)

Art. 80. 

Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op de in deze wet bepaalde misdrijven.

 

Wet van 3 mei 1999 werd opgeheven door wet van 08 mei 2019 – Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek - Artt 4.2.2.6, 4.2.2.8 en 4.1.2.63

Art.4.2.2.6 Maritieme grenscontrole

De Koning bepaalt de nadere regels inzake de grenscontrole aan de maritieme buitengrens en de uitvoering ervan door de leden van de Scheepvaartpolitie.

Art.4.2.2.8 Openbare geschriften

De documenten en administratieve formulieren vereist door de wetten en reglementen die van toepassing zijn op en rond het water zijn openbare geschriften als bedoeld in boek II, titel III, hoofdstuk IV van het Strafwetboek.

Art. 4.1.2.63. Inbreuk op artikel 4.2.2.6

§ 1. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, eenieder die een inbreuk begaat op de besluiten genomen in uitvoering van artikel 4.2.2.6.

 

8 JUNI 1867. – STRAFWETBOEK – art.196

Art. 196.

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, 

  - Hetzij door valse handtekeningen,

  - Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,

 - Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen,

  - Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.