Wederzijds respect

Wederzijds respect

Mensen zijn bang voor het onbekende. Elkaar (beter) leren kennen, zorgt voor meer respect tussen individuen. Deze gedachte zette de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, de Algemene Directie Civiele Veiligheid, de sociale dienst van de politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Federale Politie ertoe aan de campagne 'Wederzijds Respect' in 2021 op te zetten. Het doel: het vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsberoepen verhogen. De boodschap van die campagne: "Wie elkaar beter kent, respecteert elkaar meer".

De campagne startte met een brochure waarin de burgers en de partners uitleg krijgen over die verschillende beroepen. De onthulling van een muurschildering luidde vervolgens de officiële lancering van de campagne in. De initiatiefnemers van de campagne willen een positieve boodschap uitdragen en wederzijdse kennis, een dialoog en vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsactoren tot stand brengen.

Sinds de lancering van de campagne vonden heel wat initiatieven plaats, waaronder de creatie van verschillende video’s. In 2023 werden er nieuwe gemaakt.

Campagne Wederzijds respect Geïntegreerde Politie 

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Om een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie werd de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld. De ultieme boodschap van de campagne is: "wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer". Daarom is de rode draad van de campagne het verbindend werken. Uit gesprekken met het middenveld is gebleken dat de burger niet steeds bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Wat is het doel van de campagne? 

Het bevorderen van de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen (politie, brandweer, gemeenschapswachten, …) is de doelstelling van de campagne ‘Wederzijds respect’. De drijfveer: “Wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer”. Het verbindend werken vormt daarom de rode draad doorheen de campagne die start met een kennismaking met de verschillende veiligheidsberoepen. 

Wie? 

De campagne ‘Wederzijds respect’ is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en preventie) in samenwerking met de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Sociale dienst van de politie (SSD vzw) en de Algemene Directie Civiele Veiligheid (brandweer, gemeenschapswachten, …).

Waarom? 

De laatste jaren is er een broze relatie tussen veiligheidsbeoefenaars en burgers. Nieuwe protestbewegingen ‘tegen het gezag’ en dus ‘tegen de politie’, versterkt door polarisering en het olievlekeffect op sociale media, hebben een kloof tussen ordediensten en bevolking geslagen. De coronacrisis met strikte maatregelen die de vrijheden van mensen hebben ingeperkt, heeft deze kloof nog verscherpt. De politie, in eerste lijn als handhaver van de maatregelen, botste geregeld op frustratie en onbegrip.

Met de campagne willen de initiatiefnemers de spanningen tussen burgers – jongeren in het bijzonder – en veiligheidsberoepen counteren door een positief, verbindend verhaal te brengen met als bouwstenen wederzijds respect, onderlinge kennismaking, open dialoog en vertrouwen.  

Hoe? 

Het symbool van de campagne ‘Wederzijds respect’ zijn ‘de vuistjes’, de manier bij uitstek om elkaar te begroeten in coronatijden. De vuistjes symboliseren ‘verbinding’. Ze zullen visueel alomtegenwoordig zijn.   

Voorts worden praktijken die inspelen op verbinding en het stimuleren van een positieve dialoog in de kijker gezet. Om deze positieve dialoog te symboliseren, filmde een productieploeg een-op-eengesprekken tussen burgers en veiligheidsbeoefenaars. 

Nieuwe video’s gelanceerd in september 2023

“Het beste scenario voor een veiligere wijk is wederzijds respect”. Dat is de slogan voor zeven nieuwe video’s die het bureau ‘Bridgeneers’ heeft gemaakt en die vanaf september 2023 worden verspreid ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de lancering van de campagne #WederzijdsRespect.

Ze tonen verschillende situaties uit het dagelijkse leven van politiemensen: een ongevalscène, een klachtneerlegging, een controle op straat, een patrouille in een wijk … We zien er bepaalde vooroordelen van burgers en het optreden van de politie.

Die korte video's zijn een goed middel om de ontmoeting tussen twee werelden te laten zien en stereotypen te doorbreken. Het doel is het beter samenleven te bevorderen met #WederzijdsRespect.

In de video’s zie je zowel echte acteurs als politiemensen uit politiezones (PolBru, Gent, Charleroi, Eifel), en de Federale Politie (DAH en CIK).

De playlist verkennen

Wederzijds respect bij de Lokale Politie

Een van de bedoelingen van de Lokale Politie is om de diversiteit van haar beroepen beter bekend te maken bij de bevolking op de sociale netwerken. In navolging van de lancering van de campagne door de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, liep er tussen oktober 2022 en juni 2023 een informatiecampagne 

Elke maand werd een bepaalde thematiek belicht:  

Wederzijds respect bij de Federale Politie

De campagne startte met een brochure waarin de burgers en de partners uitleg krijgen over die verschillende beroepen. De onthulling van een muurschildering luidde vervolgens de officiële lancering van de campagne in. De initiatiefnemers van de campagne willen een positieve boodschap uitdragen en wederzijdse kennis, een dialoog en vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsactoren tot stand brengen.

In dat verband heeft de Federale Politie ervoor gekozen om elke maand, aan de hand van onze kalender 2022, artikels en onze sociale media, een ander thema aan te snijden dat op het respect voor burgers en collega's focust. De artikels kun je hier terugvinden:

Artikels 2023