MyPolice-App - Privacy

1. Algemeen

De diensten van de Geïntegreerde Politie (Federale Politie en lokale politiezones) dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig.  

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze applicatie persoonsgegevens verwerkt, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).  

2. Wie zijn we?

Deze applicatie is een geïntegreerde applicatie van de Belgische Federale Politie en de Lokale Politie. 

De Federale Politie, vertegenwoordigd door de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI), is de algemene beheerder van de applicatie. Bepaalde specifieke inhouden worden evenwel autonoom beheerd door verschillende directies van de Federale Politie en/of politiezones.

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat enz.

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u specifieke informatie zoekt op basis van uw geografische positie of wanneer u op de pagina's van onze applicatie surft.

De volgende gegevens worden door deze applicatie verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geografische positie enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, onze toepassingen, e-mails enz.

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Er kunnen via deze applicatie drie soorten verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:  

5.1 gebruik van gebruikersvoorkeuren voor de raadpleging van inhouden van de applicatie/website en/of het verstrekken van informatie;

De belangrijkste doelstelling van deze applicatie bestaat erin informatie te verstrekken aan de gebruikers. Daarom is het gebruik van gebruikersvoorkeuren zoals uw taalkeuze, politiezone of weergavestijl die op het toestel van de gebruiker zijn opgeslagen of het gebruik van gps-gegevens (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, weergave van correcte informatie, beveiliging en globale analyse van de applicatie vanuit gerechtvaardigde belangen.

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren;

Wanneer u de politiediensten contacteert via de applicatie, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres van waaruit u verbinding maakt enz. 

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde en om de veiligheid te garanderen van de infrastructuren of de informatie die u ter beschikking wordt gesteld.  Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website of de applicatie, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven.  U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld.

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

5.3 gegevensverzameling voor een politieproces
(d.w.z. in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie).

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen.   

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens voor bestuurlijke en/of gerechtelijke doeleinden wordt geregeld door:

 • de wet op het politieambt;
 • de wet op de geïntegreerde politie;
 • het Wetboek van Strafvordering; 
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  

Bij wijze van voorbeeld, in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie worden een aantal bewaartermijnen vastgesteld. 

7.  Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de applicatie?

De beheerder van de applicatie verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de applicatie worden verzameld.

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor de Kanselarij van de Eerste minister, waar de website en de databank (Drupal) zich bevinden.  Sommige gegevens worden eveneens verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics / cfr. cookiesbeleid).

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen.

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de applicatie overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren.

8. Links naar websites van derden

Als u een link naar een website aanklikt, dan komt u terecht op een website waarvan de Federale Politie niet noodzakelijk verantwoordelijk is voor de verwerking.   Het is aan u om uw rechten te doen gelden bij de verantwoordelijke voor de verwerking die door deze website wordt uitgevoerd. 

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

9.1 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten:

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens.  Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen.
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen en die hij via de website of de applicatie aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren.
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken.  Dit recht kan echter worden beperkt. 

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website of de applicatie wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier of geolokalisatie om een gepersonaliseerde dienst aan te bieden, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan beschikt de betrokkene enkel over de rechten vermeld in de punten 1 tot 3. 

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website of de applicatie wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier of geolokalisatie om een gepersonaliseerde dienst aan te bieden, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten via het online privacyformulier
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (COC).

Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

Controleorgaan op de politionele informatie  
Leuvenseweg 48          
1000 Brussel     
E-mail: info@controleorgaan.be

De gebruiker van de applicatie kan zich overigens ook richten tot het COC indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten. 

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden tot administratief of rechterlijk beroep, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en een beroep in rechte instellen als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd zijn of de verwerking van uw persoonsgegevens een schending van de wetgeving over gegevensbescherming vormt. 

11. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.  Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

12.   Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verwerkingen uitgevoerd door de Federale Politie is de verwerkingsverantwoordelijke de Federale Politie, vertegenwoordigd door de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI).

12.2 DPO (Data Protection Officer)

Opmerkingen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens op de website kunt u aan de DPO overmaken.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.