Politieraad

De politieraad is een bestuursorgaan dat belast is met het vormgeven van het beleid en de organisatie van een specifieke politiezone binnen een bepaald geografisch gebied. Bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken gemeenten en mogelijk externe experts, neemt de politieraad cruciale beslissingen met betrekking tot onder meer budgetten, personeelszaken en strategische doelen. Deze vergaderingen behandelen diverse onderwerpen, gaande van operationele aangelegenheden tot beleidskwesties, en resulteren in besluiten die de lokale politiediensten beïnvloeden. Over het algemeen heeft de politieraad tot doel democratische controle en inspraak te waarborgen in het beheer van de lokale politie, ter bevordering van transparantie en verantwoording binnen de politiezone.

2023