Zonaal veiligheidsplan

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht.

De zonale veiligheidsraad is een orgaan waarbinnen de veiligheidsprioriteiten en aandachtspunten binnen de zone wordt bepaald. Hierbinnen doet zich een systematisch overleg voor tussen de burgemeesters, de procureur des konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde. Daarnaast kan men ook deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden.

Deze raad heeft drie opdrachten:

 • Het bespreken en voorbereiden van het zonaal politieplan.
 • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
 • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal politieplan.

 

Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Er wordt verwacht dat elke lokale politiedienst om de zes jaar een zonaal veiligheidsplan opstelt. Dit plan is gebaseerd op de doelstellingen van het nationaal veiligheidsplan van de Federale Politie en de kadernota integrale veiligheid van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. In het zonaal veiligheidsplan plan kan je de prioritaire opdrachten en doelstellingen in verband met lokale criminaliteit en veiligheid vinden. Daarnaast geeft het plan ook inzicht op de werking en verdeling van het korps, zoals de missie en visie.

In het veiligheidsplan van 2020-2025 streeft onze politiezone naar volgende strategische doelstellingen:

 • Op gebied van criminaliteit: het bestrijden van druggebruik, cybercriminaliteit en inbraken in gebouwen.
 • Op gebied van verkeer: het actief controleren en verhinderen van snelheidsovertredingen, middelengebruik e.a.
 • Overlast in verband met parkeren verhinderen.
 • Interne reorganisatie van gerechtelijke taken.

En hebben wij tijdens onze dagelijkse werking in het bijzonder aandacht voor:

 • Terrorisme, extremisme en radicalisme
 • Domiciliefraude (sociale fraude)
 • Fiscale fraude (Figaro)
 • Dierenwelzijn

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met ons!