Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad bestaat uit de burgemeesters van de zone, de procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator en de korpschef. Binnen onze politiezone neemt de gerechtelijk directeur-coördinator ook deel aan deze vergaderingen.

De raad kan uitgebreid worden met deskundigen op uitnodiging.

De burgemeesters bekijken het veiligheidsplan vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. De procureur des Konings heeft aandacht voor de gerechtelijke taken en opdrachten. Deze beide overheden moeten het zonale veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen goedkeuren.

Bij de opmaak van het veiligheidsplan wordt binnen de zonale veiligheidsraad rekening gehouden met het nationaal veiligheidsplan van de federale regering. Het is de taak van de bestuurlijk directeur-coördinator om de andere leden van de zonale veiligheidsraad hierover in te lichten.

In feite zorgt de zonale veiligheidsraad ervoor dat de burgemeesters, de gerechtelijke overheid, de lokale en de federale politie op regelmatige basis overleg plegen over de lokale veiligheidsproblemen.

Verlenging Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 tot 2019

Vanuit onze zone zijn de volgende thema’s weerhouden in het zonaal veiligheidsplan 2014-2019:

Behoud uit het zonale veiligheidsplan 2014-2017:

  • Binnen het domein ‘criminaliteit’ de prioriteit woninginbraken met uitbreiding naar diefstallen in bedrijven
  • Binnen het domein ‘verkeer’ onaangepaste snelheid met aandacht voor weekendongevallen (vooral Luikersteenweg) met doorgedreven alcoholcontrole
    • De vroegere prioriteit foutief parkeren werd geschrapt en opgenomen in de reguliere werking met aandacht voor bepaalde punten waar er klachten zijn inzake parkeren
  • Binnen het domein ‘overlast’ de prioriteit stationsomgeving (drugsoverlast, hangjongeren, subjectief onveiligheidsgevoel)
    • Hondenpoep werd geschrapt als prioriteit en blijft behouden binnen de reguliere werking
  • Binnen het domein ‘interne werking’ het project interne communicatie met bijzondere aandacht voor leiderschap en coaching

Voor de aanpassing werden volgende prioriteiten toegevoegd:

  • Veiligheidsfenomeen radicalisering, gewelddadig, extremisme en terrorisme (incl. polarisering).
  • Veiligheidsfenomeen geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie.