Zonaal veiligheidsplan

Volgens de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998 is elke politiedienst gehouden een zonaal veiligheidsplan op te stellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van hetgeen de korpsleiding als prioritair beschouwt.  Indien de situatie in de loop van deze jaren wijzigt, is het echter wel mogelijk om veranderingen in de opgestelde actieplannen door te voeren. Het beleidsplan moet de politiedienst, naast hun reguliere werking, in staat stellen, doelstellingen op lange termijn te realiseren.

ZVP 2020-2025

Onze politiezone heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren tot het ontwikkelen van een veilige en leefbare omgeving binnen de betrokken gemeenten Aalter en Knesselare. Enerzijds willen we dit doen door de bevolking een kwalitatief hoogstaande en resultaatgerichte dienstverlening aan te bieden, anderzijds door de bevolking als volwaardige partner te beschouwen in het zoeken naar oplossingen tot het bekomen van die veilige leefgemeenschap.

Bij het opstellen van dit zonaal veiligheidsplan werd rekening gehouden met de lokale problemen die zich situeren op vlak van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit in de samenleving alsook met de verwachtingen van de diverse belanghebbenden.

Bij het bepalen van de strategische doelstellingen werd een bevraging van de bevolking uitgevoerd via de sectorscans, alsook een bevraging van de leden van de politieraad en een bevraging van het politiepersoneel van de zone.

Tenslotte werd ook rekening behouden met de prioriteiten van de procureur des Konings, de prioriteiten van de burgemeesters, het nationaal veiligheidsplan en de prioriteiten van de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie.

Na een grondige analyse werd bepaald aan welke strategische doelstellingen we de komende 4 jaar willen werken (nu verlengd tot 31 december 2019). Volgende argumentatie werd gebruikt om twee prioriteiten te weerhouden, namelijk:

Eigendomsdelicten, met een bijzondere aandacht voor de inbraken in woningen en gebouwen en fietsdiefstallen, worden reeds sinds 1996 prioritair behandeld in onze politiezone. Voornamelijk de inbraken in woningen blijven voor een onveiligheidsgevoel zorgen bij de bevolking. Deze nationale prioriteit is tevens prioriteit van eerste orde van de Procureur des Konings en behoort tot de top 5 van de bevolking, de politieraadsleden en de medewerkers van de zone. Dit fenomeen blijft een prioriteit.

In het domein van de verkeersveiligheid wil onze zone een belangrijke bijdrage leveren aan het objectief gesteld door de Staten Generaal van de verkeersveiligheid, namelijk het aantal verkeersdoden te laten dalen tot 750 per jaar tegen 2010 en tot 500 per jaar tegen 2015.

Het feit dat onze zone, naast de E40, door een groot aantal gewestwegen doorkruist wordt, zorgt voor heel wat personen- en goederenvervoer. Dit verhoogt de kans op verkeersongevallen.

Met de financiële impuls van het actieplan inzake verkeersveiligheid wordt een volwaardige verkeerscel opgericht. Het is de bedoeling om, met gerichte verkeersacties en meer controles, de pakkans van zware overtreders te vergroten teneinde de ernst van de verkeersongevallen terug te dringen en het aantal verkeersongevallen te doen dalen. Verkeersveiligheid is binnen onze zone de absolute topprioriteit.

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 vind je hier.

In het zonaal veiligheidsplan wordt enkel beschreven wat we zullen doen, hoe we dit zullen doen zal per jaar bepaald worden in de jaarlijkse actieplannen.

We proberen tevens maximaal aan de verwachtingen van de eigen medewerkers te voldoen. Daar tegenover staat de belofte om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Het plan is ambitieus maar tegelijk realistisch waardoor wij het engagement durven aangaan om dit beleidsplan in zijn totaliteit uit te voeren.

De actieplannen zullen jaarlijks uitgebreid geëvalueerd worden door de zonale veiligheidsraad en ter kennis gebracht worden van de politieraad en de eigen medewerkers. Deze evaluaties zullen ook weergegeven worden in het jaarverslag.