Disclaimer

Gelieve de hierna volgende bepalingen zorgvuldig te lezen. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar dit verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

De politie:

  • kan niet verzekeren dat de informatie op deze website alomvattend, volledig nauwkeurig of bijgewerkt is. Zij stelt echter wel alles in het werk om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen;
  • is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en de hieraan gekoppelde bestanden of voor de gevolgen van handelingen op deze websites.
  • beoogt in geen enkele jurisdictie, rechtstreeks of onrechtstreeks, publiciteit te maken; voor commerciële bedrijven, een contractsaanbod te formuleren of een contractuele relatie aan te knopen via deze website.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software, ...) van deze site voor te stellen als eigen werk en deze inhoud gedeeltelijk of in hun geheel als dusdanig te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen. Dit sluit vanzelfsprekend niet uit dat informatie of nieuwsberichten via sociale media of een ander nieuwsmedium mogen gedeeld worden.
 

Logo

Het logo van de geïntegreerde politie (tekening, tekst, striping) werd door de federale politie als merk neergezet bij het merkkantoor van de BENELUX. Het logo van de politie mag alleen maar door de politiediensten worden gebruikt. Het is dus formeel verboden aan derden om dit logo te gebruiken.

Inhoud

De politie wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de website, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie van de website.

Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie, enz.) kan leiden tot rechtsvervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.