Politieraad

De politieraad is samengesteld uit de burgemeesters en politieraadsleden van de gemeenten/stad van de politiezone. Het aantal politieraadsleden per stad/gemeente is gerelateerd aan de gemeentelijke dotatie.

In een meergemeentezone is een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) overgeheveld naar de politieraad. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

De raad vergadert zo vaak als nodig. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar en bestaan uit een openbare zitting en een geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting ... Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag e.d. worden behandeld in de geheime zitting.