Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Het politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen (Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen). Het politiecollege heeft zogenaamde organieke bevoegdheden. Organieke bevoegdheden zijn bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voorbeelden zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef, het geven van orders, het opleggen van tuchtsancties, het doen van aankopen en aanbestedingen.

Samengevat kan men stellen dat het dagelijks beheer en de organisatie van de politiezone uitgeoefend wordt door het politiecollege.

In de politiezone kanton Borgloon wordt het politiecollege gevormd door:

 • Dhr. JO FEYTONS, de burgemeester van Borgloon, voorzitter
 • Dhr. MARC PENXTEN, de burgemeester van Alken;
 • Mevr. ELS ROBEYNS de burgemeester van Wellen;
 • ​Dhr. TOM THIJSEN, de burgemeester van Kortessem;
 • Dhr. KRISTOF PIRARD, de burgemeester van Heers;
 • Dhr. ROHNNY MAES, korpschef a.i.

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van de korpschef.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie, de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

De politieraad

In de meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De politieraad vergadert ten minste 4 maal per jaar, en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

De politieraad van onze zone bestaat uit 22 raadsleden (17 gemeenteraadsleden en de 5 burgemeesters).

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid.

De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn:

 • Institutionele bevoegdheden (vaststelling huishoudelijk reglement, vaststelling presentiegelden, aanduiding van secretaris en bijzondere rekenplichtige, goedkeuring van gedeelten zonaal veiligheidsplan, afsluiten van protocollen, convenanten en intentieverklaringen,…).
 • Personeelsgebonden bevoegdheden (vastleggen personeelsformatie, voordracht korpschef en hogere officieren, benoemingen en aanwervingen personeelsleden, personeelsbeheer, ontslagen, arbeidsongevallen en beroepsziekten,…)
 • Budgettaire en financiële bevoegdheden (goedkeuring begroting, goedkeuring jaarrekening, verificatie van de kas, vastleggen gunningswijze overheidsopdrachten, dringende uitgaven,…).

De Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systhematisch overleg plaats tussen de leden van het politiecollege (bestuurlijke overheid), de procureur des Konings (gerechtelijke overheid), de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator(DirCo) van de federale politie.

De taken van de raad zijn de volgende:

 • discussie over en voorbereiding van het zonale veiligheidsplan;
 • coördineren van de opdrachten van de administratieve/bestuurlijke en gerechtelijke politie;
 • toezicht op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan.