Agenda politieraad 18 december 2019

Openbare zitting

 • Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 23 oktober 2019
 • Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2019
 • Vaststellen begroting 2020
 • Delegatie aan politiecollege inzake overheidsopdrachten lopende legislatuur
 • Toekenning vergoeding gebruik infrastructuur wijkdiensten 2020
 • Project Hille - door de architect voorgestelde voorbereidende studies
 • Verkoop perceel grond politiezone Melkerijstraat Ardooie
 • Bijkomend agendapunt - verplichte uitrusting gemachtigd opzichter

Gesloten zitting

 • Kennisgeving aanwerving 1 assistent personeel met vervangingsovereenkomst
 • Verlenging arbeidsovereenkomst assistent verkeer
 • Non-activiteit voorafgaand aan pensionering inspecteur wijkwerking
 • Vervroegd rustpensioen commissaris