Certificaat Inbraak Veilig in de politiezone Regio Turnhout

Het bestrijden van het aantal woninginbraken is nog steeds een topprioriteit in de politiezone Regio Turnhout.
Onlangs ondertekenden een aantal partners zoals de diverse gemeentebesturen van onze zone, het parket, lokale en federale politie het charter "Veiliger wonen met het Certificaat Inbraak Veilig".

Het doel is o.a. om de bevolking te laten inzien dat het investeren in techno-preventie zeker een meerwaarde heeft. Een woning met weinig beveiliging krijgt vaak de voorkeur bij inbrekers. Een inbreker wil snel en ongezien zijn slag slaan en probeert gemiddeld 3 minuten om een woning binnen te geraken. Daarna geeft hij het meestal op.

We stellen vast dat te veel woningen onvoldoende beveiligd zijn. Bovendien is hier te weinig aandacht voor. Een dief die ongevraagd in je huis rondloopt, je spullen betast,… is voor velen een traumatische ervaring. Dat risico kan de bewoner verkleinen door in te zetten op een goed beveiligde woning met degelijk hang- en sluitwerk.

Wat houdt het Certificaat Inbraak Veilig in?
Een technische werkgroep heeft werkbare normen en minimale eisen opgesteld waaraan techno-preventieve maatregelen dienen te voldoen. Als basis worden de door België goedgekeurde Europese normen gehanteerd, die een minimale kwaliteit rond inbraakwerendheid vooropstellen (NBN EN 1627 - 1630). Tevens wordt het typebestek TIS-inbraak (RK2 - WK2) opgesteld door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (www.wtcb.be) gehanteerd.

Doelstellingen en meerwaarde van het Certificaat?
- Het aantal diefstallen in woning doen dalen en de buurt veiliger maken (ook werken aan sociale cohesie, alerte burgers, zorg voor de buren,…).
- Het veiligheidsgevoel verhoren door het uitreiken van een Certificaat Inbraak Veilig, naar analogie met het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland.
- Inwoners sensibiliseren tot aanvraag diefstalpreventief advies en aanzetten tot het uitvoeren van het advies.
- Van bij de start van de nieuwbouw of verbouwing inzetten op inbraakpreventie.
- Motiveren en sensibiliseren van professionele partners (o.a. architecten, slotenmakers, bouwpromotoren,…) tot het gebruik van kwaliteitsvol inbraakvertragend materiaal.
- Inbrekers ontraden door het Certificaat Inbraak Veilig.

In 4 stappen naar het Certificaat Inbraak Veilig.

STAP 1: Vraag een diefstalpreventieadvies
Dit kan je doen door contact op te nemen met de diefstalpreventieadviseur van je wijkpost of preventiedienst.

STAP 2: Voer de geadviseerde maatregelen uit
Ga met het advies naar de schrijnwerker, slotenmaker of het bouwbedrijf en vraag om dit mee op te nemen in de offerte voor uitvoering van de werken. Neem in de offerteaanvraag volgende zin op: 'Alle opengaande gevelelementen zijn conform RC2 volgens de voorschriften EN1627-1630 of het typebestek van het WTCB'
Een goede en stevige bevestiging van het sluitwerk zijn even belangrijk als de kwaliteit van de materialen en essentieel voor de doeltreffendheid.

STAP 3: Vraag een controle aan
Op het ogenblik dat alle aanpassingen zijn uitgevoerd, breng je de diefstalpreventieadviseur hiervan op de hoogte. De adviseur komt nogmaals op huisbezoek en controleert op redelijke wijze of het advies is opgevolgd en de gevelelementen voldoen aan de veiligheidsvereisten.

STAP 4: Bevestig het Certificaat Inbraak Veilig
Na controle en goedkeuring van de uitgevoerde werken, krijg je van de diefstalpreventieadviseur een attest, dat 10 jaar geldig blijft, voor zover er geen veranderingen aan het onroerend goed gebeuren.
De aanvrager krijgt ook een fluorescerend gevelplaatje, dat zichtbaar aan de voorgevel bevestigd wordt. Men ontvangt ook een statische sticker, die zichtbaar tegen het raam kan hangen.
Op die manier kan een potentiële inbreker zien dat de woning bijzonder goed beveiligd is en hem ontraden om een poging te doen.

Opmerking: In sommige gemeenten (bv. Lille en Turnhout) krijg je ook een financiële premie, indien de voorgestelde aanpassingen werden uitgevoerd.