Prorela

Ervaert 2
3840 Borgloon

Telefoon

Een politiedienst dient frequent op te treden bij relatieproblemen van verschillende aard die vaak de oorzaak van geschillen of misdrijven zijn. Om kort op de bal te kunnen spelen en sneller een duurzame oplossing voor het geschil te kunnen bereiken werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de politiezone en de vrederechter alsook met de procureur des Konings, genoemd PRORELA (project relationele problemen). Het geschil wordt voorgelegd aan de vrederechter, die de partijen tracht te verzoenen om zo tot een blijvende oplossing te komen. De procureur des Konings beslist nadien of er een vervolging komt.

Welke feiten komen in aanmerking voor dit verzoeningsproject?

 • Bedreigingen;
 • Vernielingen
 • Stalking;
 • Echtelijke geschillen;
 • Familieverlating;
 • Laster, eerroof, lasterlijke aangifte;
 • Beschadigingen;
 • Hondenbeten
 • Niet respecteren omgangsrecht;
 • Geschillen tussen ouders en meerderjarige (inwonende) kinderen;
 • Burengeschillen;
 • Onopzettelijke slagen en verwondingen (behalve verkeer);
 • Opzettelijke slagen en verwondingen zonder werkonbekwaamheid tot gevolg.

Welke voordelen biedt dit project?

Bijstand van een advocaat is niet vereist, de procedure is gratis.Het is een uiterst snelle procedure. Binnen de 10 dagen worden de partijen door de vrederechter opgeroepen.

Bij een akkoord wordt dit genoteerd in een "pv van minnelijke schikking". Dit is met een vonnis vergelijkbaar en kan dus afgedwongen worden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De politie noteert uw klacht en vult samen met u een verzoekschrift in dat overgemaakt wordt aan de vrederechter. Deze roept de partijen op om het geschil te behandelen. De partijen komen al dan niet tot een regeling. De griffier stelt een "proces-verbaal van verzoening" of "een bericht van niet-regeling" op en verstuurt dit naar de politie. De politie zendt deze documenten tezamen met de genoteerde klacht naar de procureur de Konings. De procureur beslist of de klacht al dan niet voor de rechtbank dient te komen.

Zijn er voorwaarden waaraan men dient te voldoen?

 • Betreft geschillen tussen meerderjarige personen;
 • Voorafgaande toestemming van de klager (slachtoffer) is vereist;
 • Dader of tegenpartij moet gekend zijn;
 • Feiten dienen zich voor te doen op het grondgebied van politiezone kanton Borgloon.