Privacy1. AlgemeenDe politiediensten van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politiezones) dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft in het algemeen de wijze waarop de politiediensten persoonsgegevens verwerken, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
 • Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;
 • de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

Voor de operationele verwerkingen in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie: zie punt 5.3.

2. Wie zijn we?

Deze website is een geïntegreerde site van de federale politie en lokale politie. 

De federale politie, vertegenwoordigd door de Directie Politionele Informatie en ICT (DRI), is de algemene beheerder van de website. Bepaalde specifieke pagina's worden evenwel autonoom beheerd door verschillende directies van de federale politie en/of politiezones. 

 

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat, enz. 

 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina's van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.

Voor de operationele verwerkingen: zie art. 44/5 van de wet op het politieambt.

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken we een onderscheid tussen deze verwerkt voor de raadpleging van de website enerzijds en overige politionele processen anderzijds.

5.1 gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulierenWanneer u de politiediensten contacteert via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.  

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

5.3 het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces

(m.a.w. in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie) De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen.

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens voor bestuurlijke en/of gerechtelijke doeleinden wordt geregeld door: 

 • de wet op het politieambt;
 • de wet op de geïntegreerde politie;
 • het Wetboek van Strafvordering; 
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  Bij wijze van voorbeeld, in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, worden een aantal bewaartermijnen vastgesteld. 

De bewaring van de gegevens volgens de politionele processen worden geregeld in de wet op het politieambt. (zie art. 44/9, art. 44/11/2, §6, art. 44/11/3, §4 en art. 44/11/3decies, §3)

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor de Kanselarij van de Eerste minister, waar de website en de databank (Drupal) zich bevinden. 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren.

De voorwaarden waarop de operationele gegevens of informatie al dan niet rechtstreeks toegankelijk, raadpleegbaar of meegedeeld kunnen worden, worden o.m. bepaald in de wet op het politieambt. (zie art. 44/11/7 t.e.m.art. 44/11/14) en overige wettelijke en reglementaire bepalingen.

8. Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar de federale politie niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  

 

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?9.1 Rechten van de betrokkenenDe betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten: 

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

   

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan beschikt de betrokkene enkel over de rechten vermeld in de punten 1 tot 3. 

   

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten via het online privacy formulier;
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.). Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

Controleorgaan op de politionele informatie    

Leuvenseweg 48  

1000 Brussel        

E-mail: info@controleorgaan.be

De gebruiker van de website kan zich overigens ook richten tot het C.O.C. indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten. 

 

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

11. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

Privacyverklaring website Lokale Politie Waasland-Noord

1.Algemeen

Lokale Politie Waasland-Noord respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom doen wij er bijgevolg alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan wij zorgzaam om met uw persoonsgegevens en dit o.m. door het voeren van een doordacht gegevensbeschermings- en informatieveiligheidsbeleid.

Met deze privacyverklaring wil Lokale Politie Waasland-Noord u dan ook  helder en transparant informeren over de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, met inachtneming van de transparantieplicht conform de toepasselijke wetgeving:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG/GDPR);
 • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Gegevensbeschermingswet).

Dit betekent concreet dat:

 • Lokale Politie Waasland-Noord uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze  doeleinden en categorieën van persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring.
 • Lokale Politie Waasland-Noord de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen
 • Lokale Politie Waasland-Noord uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij voorkeur is dit schriftelijk.
 • Lokale Politie Waasland-Noord de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.
 • Lokale Politie Waasland-Noord geen persoonsgegevens uitwisselt met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of om wettelijke verplichtingen na te leven.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht, is de korpschef van Lokale Politie Waasland-Noord.

De politiezone stelde een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aan, die het aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan de DPO contacteren via: Matthias.Smet.1@police.belgium.eu.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit e-mailadres, identificatienummer, IP-adres,  cookies, nummerplaat, telefoonnummer enz. 

Lokale Politie Waasland-Noord verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u op de pagina's van onze website surft of wanneer u een online formulier invult.

Deze website is onderdeel van de een geïntegreerde website van de federale politie en lokale politie. De federale politie, vertegenwoordigd door de Directie Politionele Informatie en ICT (DRI), is de algemene beheerder van de website. Bepaalde specifieke pagina's worden evenwel autonoom beheerd, zoals deze subwebsite die wordt beheerd door Lokale Politie Waasland-Noord.

De volgende gegevens worden via deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);

Uw persoonsgegevens kunnen via de website op volgende manieren worden verwerkt:

2.1 verwerking van persoonsgegevens via de website

1/  Gebruik van cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens via de website door het gebruik van de zogenaamde cookies, kunt u terecht op de cookieverkaring van de federale politie.

2/ Buttons naar sociale media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de respectievelijke sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden eveneens cookies geplaatst.

Dit staat evenwel los van deze website en hiervoor dient u de privacyverklaring van de respectievelijke sociale media te lezen.

De privéberichten die naar de sociale media-accounts van onze politiezone worden verstuurd, worden niet gewist. Er wordt geenszins politionele informatie, noch persoonsgegevens verstrekt via deze communicatiekanalen.

3/ Websites van derden

Op deze website hebt u de mogelijkheid om door te klikken op diverse linken waarbij u terecht komt op websites van derden, zoals bijvoorbeeld www.bikebank.be, www.seksueelgeweld.be, website van de gemeente Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas, de website van FOD Mobiliteit en Vervoer, de druglijn.be, …

Lokale Politie Waasland-Noord is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze websites en ook hiervoor moet u de privacyverklaring op de desbetreffende website zelf nalezen.

4/ Verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Deze website voorziet in contactname via online aangiften, bv. het Online politieloket, voor fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti of aanvragen afwezigheidstoezicht).

Daarnaast bevat deze website eveneens contactformulieren, bv. om een afspraak te maken, aanmeldingen voor aansluiting op BIN-netwerk, …)

Voor beide manieren om van contactname, dient u een reeks persoonsgegevens in te vullen. Lokale Politie Waasland-Noord gebruikt uw persoonsgegevens enkel en alleen om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Voorbeeld: als u uw naam en adres meedeelt in het kader van een aanvraag van afwezigheidstoezicht, zullen deze gegevens enkel hiervoor worden gebruikt en niet voor andere doeleinden.

2.2. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een politionele werking

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen cf.  de wet op het politieambt, de wet op de geïntegreerde politie, het wetboek van strafvordering, en titel II van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese verordening GDPR 2016/679.

Specifiek in het kader van de BIN-werking worden contactgegevens van BIN-coördinatoren en hun assistenten verwerkt voor een optimale samenwerking te garanderen.

3. De bewaring van persoonsgegevens

In de wet op het politieambt en in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, worden een aantal wettelijke bewaar- en archiveringstermijnen vastgesteld. Hieraan zal Lokale Politie Waasland-Noord zich te allen tijde houden.

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld, bijvoorbeeld voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

4. Uw rechten en rechtsmiddelen

De personen wiens persoonsgegevens door Lokale Politie Waasland-Noord worden verwerkt, beschikken over meerdere rechten: 

1/ recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze website beoogt daaraan tegemoet te komen. 

2/ recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 

3/ recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 

4/ recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 

5/ recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

Welke rechten u kunt uitoefenen en aan wie u het verzoek tot uitoefening van uw rechten richt, is afhankelijk van de soort verwerking:

Verzamelen gegevens in de uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

 

Verzamelen en verwerken van gegevens via de website die onder de verwerkings-verantwoordelijkheid van Lokale Politie Waasland-Noord. bv. verwerking persoonsgegevens via de formulieren op de website.

 

 

Rechten in punt 1 t.e.m.3

 

Rechten punt 1 t.e.m. 5

 

Verzoek richten aan: Controleorgaan op de politionele informatie  (COC)

 

Controleorgaan op de politionele informatie    

Leuvenseweg 48  

1000 Brussel        

E-mail: info@controleorgaan.be

 

 

Verzoek richten aan: Lokale Politie Waasland-Noord

 

Data Protection Office

Gravenplein 7

9120 Beveren

E-mail: Matthias.Smet.1@police.belgium.eu 

 

 

 

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u steeds een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming.