Missie en visie

Onze missie
Als lokale politiezone zijn wij gebonden aan een vaststaande missie, namelijk:

“Als lokale politie Voorkempen verzekeren wij op het lokale niveau de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van onze politiezone, evenals het vervullen van sommige politieopdrachten van federale aard.

Als onderdeel van de geïntegreerde politie staan wij mee in om de overheden en de burgers een minimale gelijkwaardige dienstverlening over het gehele grondgebied van het Rijk te waarborgen.”

Onze visie
Onze visie geeft weer waarvoor wij als organisatie willen staan en wat er van onze politiezone mag verwacht worden. In onze visie vinden we de nieuwe identiteit terug van de politiezone Voorkempen.

Deze identiteit is tot stand gekomen in samenwerking met alle medewerkers van de politiezone. Tijdens een korpsbrede oefening werden de waarden bepaald waarmee onze medewerkers zich kunnen identificeren en waar we zowel als individu maar ook als politiezone kunnen achter staan.

De politiezone is er zich van bewust dat zij niet alleen kan instaan voor de optimale veiligheid en leefbaarheid en reikt daarom de hand naar al die partners die hierin ook verantwoordelijkheid dragen en/of zich willen engageren.

Als politiezone Voorkempen staan wij voor een professionele organisatie met dienstverlening waarop men kan rekenen.

Voor onze medewerkers willen wij een veilige “thuishaven” creëren. Wij streven naar een veilig en aangenaam werkklimaat waarin onze medewerkers zich goed voelen. Er wordt daarom volop ingezet op een gezond beleid met een glimlach.